Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce

14 grudnia 2020

NR 80 (Grudzień 2020)

Awans zawodowy a zatrudnienie nauczyciela
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 r. (I OSK 1478/10)

0 441

Zgodnie z tezami wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 r. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu orzekania przypadającym po dniu utraty zatrudnienia w szkole, a więc utraty statusu nauczyciela – w świetle art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – oznacza przy kolejnym zatrudnieniu możliwość nawiązania stosunku pracy z uwzględnieniem nadanego stopnia awansu zawodowego.

Wsprawie tej nauczyciel skierował do burmistrza wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując, że jest nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w Zespole Szkół Publicznych w Ż., w okresie od 1 września 2006 r. do 31 maja 2009 r. odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego oraz otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Burmistrz odmówił nauczycielowi nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jednak Wielkopolski Kurator Oświaty uchylił decyzję burmistrza, ze wskazaniem na ponowne rozpatrzenie sprawy. Kolejną decyzją burmistrz ponownie odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wskazując, że wprawdzie wnioskodawca spełnił warunki do nadania tego stopnia, jednak na dzień składania egzaminu nie był już zatrudniony jako nauczyciel. 

POLECAMY

Przywołane decyzje zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli spełnia on przewidziane w ustawie wymagania kwalifikacyjne, przy czym osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego nie powoduje bezpośredniej zmiany warunków pracy (treści stosunku pracy) nauczyciela, choć niewątpliwie stanowi podstawę do ich zmiany. W świetle art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ocena spełnienia przez nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy wymagań kwalifikacyjnych powinna być dokonana na dzień złożenia przez niego wniosku, a nie na dzień rozpoczęcia stażu.

W świetle art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ocena spełnienia przez nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy wymagań kwalifikacyjnych powinna być dokonana na dzień złożenia przez niego wniosku, a nie na dzień rozpoczęcia stażu.

Co mówią przepisy?

Nauczyciel wnioskujący o nadanie mu kolejnego stopnia awansu zawodowego musi spełniać wskazane w ustawie warunki już w dniu złożenia wniosku. Organ właściwy w sprawie dokonuje więc oceny, czy w tej właśnie dacie zostały spełnione przesłanki warunkujące awans zawodowy nauczyciela. Określony w art. 9b ust. 1 i 2 KN warunek bycia nauczycielem – a zatem, jak wynika z art. 3 pkt 1 powołanej ustawy, nauczycielem, wychowawcą lub pracownikiem pedagogicznym zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli określonych w art. 1 ust. 1 i 1a – musi być spełniony na dzień składania wniosku o przyznanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, a nie na dzień wydania decyzji w sprawie. Sąd zauważył, że w orzecznictwie prezentowany jest pogląd, iż konieczne jest odrębne traktowanie przesłanek umożliwiających zatrudnienie danej osoby na stanowisku nauczyciela (te określa co do zasady art. 9 KN) od przesłanek nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego, o których jest mowa w przepisach rozdziału 3a (to jest art. 9a i następne) KN. 

Na czym polegał błąd?

W rozpoznawanej sprawie to na dzień złożenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trzeba oceniać spełnienie przez wnioskującego nauczyciela warunku pozostawania w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela. To właśnie wskutek zaniedbań proceduralnych komisji egzaminacyjnej skarżąca nie została pozytywnie oceniona w czasie, w którym pozostawała w zatrudnieniu. Podczas następnego egzaminu uzyskała wynik uprawniający do nadania jej stopnia awansu zawodowego. Burmistrz, jako organ prowadzący szkołę, ponownie rozpatrując sprawę, rozstrzygał o zasadności wniosku skarżącego, stąd też winien był właśnie na dzień złożenia wniosku o nadanie stopnia awans...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy