Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

2 września 2020

NR 66 (Czerwiec 2019)

Finansowanie zakupu i wykorzystywania samochodu z dotacji

0 123

Dopuszczalny sposób przeznaczenia dotacji otrzymywanej przez niepubliczne szkoły i przedszkola został określony w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednak regulacja ta ma dosyć ogólny charakter, nie dostarczając często jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dany wydatek jest dopuszczalny, czy też nie. Przepis ten bowiem z jednej strony wprost wymienia pewne kategorie dozwolonych wydatków, z drugiej zaś posługuje się trudniejszym do zdefiniowania pojęciem „wydatki bieżące”. Jak w tym wszystkim interpretować kwestie finansowania z dotacji wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z samochodu?

Artykuł 35 ww. ustawy wprost dopuszcza wydatkowanie dotacji na takie cele, jak wynagrodzenie dyrektora, zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych, zakup środków dydaktycznych, mebli czy sprzętu rekreacyjnego. Oprócz tych wydatków można jednak dotację przeznaczyć właśnie na wydatki bieżące, rozumiane jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem rozumie się przez nie wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wydatki majątkowe obejmują:

POLECAMY

  1. wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
  2. wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Na wydatki określone w tych dwóch punktach nie można zatem w żadnym wypadku przeznaczyć dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Trzeba jednak zauważyć, że często interpretacja, czy dany wydatek jest dopuszczalny, jest utrudniona, a zatem warto przeanalizować istniejące w tej sprawie orzecznictwo, z tym jednak zastrzeżeniem, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w części
dotyczącej dotacji zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2018 r., nie przynosi więc jeszcze bogatego orzecznictwa wydanego już pod jej rządami. Nie jest to jednak duża przeszkoda, gdyż rozwiązania z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zostały bezpośrednio zapożyczone z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – oznacza to, że orzeczenia, które zapadły pod rządami tej z kolei ustawy, w znacznej części zachowują aktualność. 

Organy dotujące na ogół kwestionują wydatek w postaci kupna samochodu z dotacji jako niemieszczący się w kategorii wydatków bieżących, a któremu można przypisać charakter inwestycyjny. 

 

Wykorzystanie samochodu – wyrok WSA w Gliwicach

Kwestią sporną pozostaje możliwość kupna i utrzymania z dotacji samochodu osobowego. Regulacja art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyraźnie wskazuje, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Każdy wydatek z dotacji musi zatem mieścić się w przytoczonym celu, ale jednocześnie powinien to być wydatek bieżący. Z tego tytułu organy dotujące na ogół kwestionują wydatek w postaci kupna samochodu z dotacji jako niemieszczący się w kategorii wydatków bieżących, a któremu można przypisać charakter inwestycyjny. Warto tu jednak odnieść się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 wrześ-
nia 2017 r. (I SA/Gl 358/17). 

Przedmiotem sporu w tej sprawie była kwestia zakwalifikowania do wydatków podlegających dofinansowaniu z dotacji właśnie m.in. zakupu samochodu. Organ prowadzący dotowaną jednostkę oświatową twierdził, że wydatki te należy uznać za wydatki o charakterze bieżącym oraz że są one związane z realizacją zadań placówki (przedszkola), spełniając cele dydaktyczne i statutowe bądź zadanie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Organ dotujący, czyli gmina, uznał z kolei, że do wydatków bieżących nie mogą być zaliczone wydatki na nabycie środków trwałych, takich jak samochód, mimo iż są elementem wyposażenia jednostki oświatowej, w tym przypadku niepublicznego przedszkola, i stanowią wydatek majątkowy związany z realizacją zadań organu prowadzącego przedszkole. 

Co jednak istotne, w orzeczeniu tym sąd stwierdził, że poza sporem było, iż zakupiony samochód (i pochodne tego zakupu) miał służyć realizacji nauki bezpieczeństwa w komunikacji dla wychowanków przedszkola oraz przeznaczony był na dowóz pomocy dydaktycznych, materiałów, zakupów i dzieci na zajęcia dodatkowe. Sąd orzekł – co do spornego wydatku na zakup samochodu – że organy winny ponownie ustalić, czy wydatek ten mieści się w kategorii wydatków bieżących, z uwagi na intensywność i cele korzystania z tego pojazdu, w tym cele statutowe, i wykorzystywanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez przeprowadzenie odpowiedniego postępowania dowodowego w tym zakresie z wykorzystaniem dostępnych...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy