Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce

17 marca 2021

NR 83 (Marzec 2021)

Jaki jest zakres czynności kontrolnych?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 r. (sygn. akt: VIII SA/Wa 43/20)

44

W omawianej sprawie spółka z o.o. prowadząca niepubliczne szkoły i przedszkola wniosła skargę na uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Czy zasadnie?

W skardze spółka zarzuciła nieprawidłowe zezwolenie kontrolującym na przeprowadzanie oględzin obiektów i składników majątkowych kontrolowanego podmiotu, a także nieprawidłowe zezwolenie kontrolującym na obserwację i sprawdzenia spełniania przez uczniów obowiązku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu, a w konsekwencji nałożenie na podmiot kontrolowany szeregu obowiązków, które nie wynikają z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Jakie były argumenty strony skarżącej?

Strona skarżąca wywodziła, że przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświaty nie nakładają na beneficjenta dotacji żadnych innych obowiązków oprócz wykazywania do dotacji oświatowej słuchaczy spełniających warunek bezwzględny–co najmniej 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych – oraz udostępnienia wymaganej dokumentacji w ustawowym terminie 14 dni od daty zwrócenia się o to przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli. Zdaniem spółki zapisy zawarte w uchwale w zakresie umożliwienia kontrolującym przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych podmiotu kontrolowanego oraz umożliwienia kontrolującym obserwacji i sprawdzenia spełniania przez uczniów obowiązku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu przekraczają delegację ustawową, ponieważ przyznają podmiotom kontrolującym uprawnienia niewynikające z przepisów ustawowych. 
Skarżący zaznaczył również, że z treści art. 36 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynika przysługujące kontrolującym uprawnienie do wstępu jedynie do budynku jednostki oświatowej, a nie do sal lekcyjnych i zakłócania procesu dydaktycznego, gdyż niedopuszczalny jest wstęp na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez jednostkę w jakimkolwiek charakterze osób postronnych i nieupoważnionych, w tym także przedstawicieli władz samorządowych i organów prowadzących. Działanie takie zakłóca pracę jednostki, uniemożliwia realizację podstawy programowej i jest niezgodne z art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zapewniającym wstęp na zajęcia lekcyjne jedynie nauczycielom wykonującym czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.
Zdaniem sądu skarga ta nie zasługiwała na uwzględnienie.

Dlaczego sąd nie uwzględnił skargi?

Sąd zauważył, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Do tego momentu uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania normował art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a–1c i 2–3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorz...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy