Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

1 września 2020

NR 68 (Październik 2019)

Jeden dyrektor, kilka placówek – czy to możliwe?

121

Ogólne zasady prawa pracy nie wykluczają możliwości zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie, o ile oczywiście jest to dla pracownika wykonalne w praktyce. Co istotne, prawo pracy nie wyklucza możliwości zatrudnienia również na pełny etat u dwóch pracodawców, o ile pracownik jest w stanie pogodzić ze sobą czas pracy w różnych miejscach w taki sposób, aby jego zajęcia ze sobą nie kolidowały. Rodzi się jednak pytanie o istnienie przeciwwskazań ku temu, aby dyrektor samorządowej szkoły, przedszkola, placówki czy żłobka jednocześnie pełnił funkcję dyrektora przedszkola niepublicznego czy też niepublicznej szkoły lub placówki.

Zacząć należy od wymagań, jakie ustawa Prawo oświatowe stawia przed dyrektorami samorządowych jednostek. Zgodnie z art. 62 ust. 1 tego aktu szkołą (przedszkolem) lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektorem może być również osoba niebędąca nauczycielem, z tym jednak zastrzeżeniem, że wówczas dyrektor nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) lub placówce.

POLECAMY

Wymagania formalne wobec dyrektora

Szczegółowe wymagania dotyczące dyrektora znajdują się w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej szkołami, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • ma co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • w przypadku cudzoziemca – ma znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Są to zatem bardzo konkretne wymagania, które musi spełnić dyrektor samorządowej lub – szerzej – publicznej szkoły (przedszkola lub placówki). Warto jednak zauważyć, że już wymagania stawiane przed dyrektorem żłobka nie są tak rozbudowane. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech dyrektorem żłobka może być osoba, która ma:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo;
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pięć lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Osoba, która spełnia wymagania do zajmowania stanowiska dyrektora samorządowej szkoły, przedszkola lub placówki, ma również kwalifikacje niezbędne do tego, aby zajmować stanowisko dyrektora żłobka. Czy zatem jest dopuszczalne, aby dyrektor samorządowej szkoły w tym samym czasie pełnił też funkcję dyrektora samorządowego żłobka w tej samej czy też w innej gminie? Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy jednak udzielić odpowiedzi przeczącej, a podstawowym problemem jest czas pracy dyrektora. 

Praca dyrektora jednostek samorządowych

Podobnie jak w przypadku innych nauczycieli, również czas pracy dyrektora jest podzielony na zajęcia w ramach pensum, czyli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych jednostki oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Co istotne, tylko zajęcia w ramach pensum są ewidencjonowane. W przypadku dyrektorów ustawodawca uznał jednak, że dodatkowe obowiązki związane z zarządzaniem jednostką oświatową wymagają obniżenia wymiaru pensum lub też całkowitego zwolnienia z pensum, po to aby pozostały czas pracy nauczyciela zajmującego stanowisko kiero...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy