Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce

12 stycznia 2021

NR 81 (Styczeń 2021)

Konsekwencje utrudniania lub uniemożliwiania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

38

Pobieranie środków publicznych wiąże się z koniecznością prawidłowego ich wydatkowania i rozliczania. Czy organ prowadzący placówkę niepubliczną należycie wywiązuje się z tego obowiązku? Sprawdzi to organ dotujący. Jeśli prowadzący będzie tę kontrolę utrudniał lub wręcz uniemożliwiał, może się to zakończyć nawet wstrzymaniem dotacji.

W omawianym orzeczeniu Sąd stwierdził, że przepis art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ma na celu swoiste dyscyplinowanie szkół (i odpowiednio również placówek) niepublicznych i podmiotów prowadzących, tak aby nie utrudniały one ani nie udaremniały czynności kontrolnych, wymagających wstępu do szkoły (placówki) i wglądu do przechowywanej tam dokumentacji. Jeżeli organ kontrolny stwierdzi naruszenie art. 36 ust. 2 powyższej ustawy, organ dotujący w pierwszej kolejności wzywa do zaprzestania działań utrudniających lub uniemożliwiających czynności kontrolne w określonym terminie. Konsekwencją bezskutecznego upływu terminu jest wstrzymanie przekazywania dotacji.

Informacja o planowanej kontroli

W sprawie tej organ prowadzący niepubliczne jednostki oświatowe został poinformowany o planowanych kontrolach prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. W piśmie tym określono zakres przedmiotowy kontroli (lata 2016 i 2017 oraz I kwartał 2018 r.) i zobowiązano organ prowadzący niepubliczne jednostki do przygotowania dokumentów obejmujących tematykę kontroli. Pismo zostało przesłane pocztą tradycyjną, e-mailem, ponadto skarżący został powiadomiony telefonicznie o terminie kontroli.
Organ nie wyraził zgody na rozpoczęcie kontroli 21 maja 2018 r., odmówił przyjęcia upoważnienia do kontroli, powołując się na niedotrzymanie ustawowego terminu powiadomienia o kontroli przewidzianego w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pis­mem z 21 maja 2018 r. został poinformowany o ponownym wyznaczeniu terminu rozpoczęcia kontroli na 24 maja 2018 r. oraz o osobie przeprowadzającej kontrolę. W piśmie, którego doręczenie zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby prowadzącej, przedstawiono wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

Próby przeprowadzenia kontroli

Organ dotujący na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pismem z dnia 25 maja 2018 r. wezwał organ prowadzący do zaprzestania działań uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Organ prowadzący został poinformowany, iż po bezskutecznym upływie tego terminu organ dotujący, zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wstrzyma przekazywanie kontrolowanym szkołom dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kolejna próba podjęcia czynności kontrolnych w dniu 4 czerwca 2018 r. również okazała się bezskuteczna.
Prób rozpoczęcia kontroli było w tej sprawie jeszcze kilka, podobnie jak sytuacji, w których kontrola została przerwana. Mimo wcześniejszej prośby o przygotowanie na dzień 24 wrześ­nia 2018...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy