Autor: Andrzej Witek

Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel”, socjolog, nauczyciel, muzyk, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pisze pracę doktorską z zakresu NoZiJ.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez JST w praktyce

Nie znam dyrektora placówki oświatowej, który reagowałby entuzjastycznie na wiadomość o kontroli zaplanowanej w jego przedszkolu lub szkole. Podobnie samo powiadomienie organu prowadzącego przedszkole lub szkołę niepubliczną o kontroli finansowej wprowadza ogromny stres i stwarza wiele napięć. To nie wszystko: u osób odpowiedzialnych za finanse placówki pojawiają się różne, niezbyt przyjemne myśli, tworzą się najróżniejsze scenariusze przeprowadzenia i raportu kontroli.

Czytaj więcej

Style kierowania zespołami w placówkach oświatowych

W piśmiennictwie spotykamy różne opracowania stylów zarzadzania. Mają one olbrzymie znaczenie w całym procesie kierowania. Od stylu zarządzania zależy nie tylko ostateczny wynik pracy zespołu, ale również atmosfera współpracy, tempo działania, płynność przekazywania informacji, identyfikacja i klasyfikowanie informacji przekazywanych przez kierownika jako kluczowe i mniej ważne dla realizacji wyznaczonego celu, stopień zaangażowania poszczególnych członków zespołu w zadanie, poczucie odpowiedzialności, entuzjazm, motywacja, wiara w sukces itd.

Czytaj więcej

Homeschooling – realizacja obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą

W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania powszechnie używanego w środowisku edukacyjnym pojęcia homeschoolingu. W ostatnich dwóch latach ta forma edukacji stała się bardzo popularna.

Czytaj więcej

Zakładasz przedszkole lub szkołę niepubliczną?

W poprzednim artykule zaprezentowano krótkie charakterystyki niepublicznych placówek edukacyjnych, tj.: Montessori, Waldorfskie, demokratyczne, leśne i edukacji domowej – potocznie zwanej homeschoolingiem lub nauczaniem domowym. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione placówki wyróżnione ze względu na kryterium1: związek wyznaniowy, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, a także sportowe i muzyczne.

Czytaj więcej

Zakładasz przedszkole lub szkołę niepubliczną?

W niniejszym tekście zaprezentowano krótkie charakterystyki niepublicznych placówek edukacyjnych1: Montessori, Waldorfskich, demokratycznych, leśnych i edukacji domowej – homeschooling. W części drugiej artykułu zostaną przedstawione placówki wyróżnione ze względu na następujące kryteria: związek wyznaniowy, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, a także sportowe i muzyczne.

Czytaj więcej

Kompetencje menedżerskie w świecie VUCA

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90. w środowisku wojskowym armii amerykańskiej jako określenie sytuacji, która powstała po zakończeniu zimnej wojny. W ten sposób określano ówczesną rzeczywistość, w której menedżerowie, dyrektorzy i liderzy przedsiębiorstw i organizacji zmuszeni byli podejmować decyzje charakteryzujące się zmiennością i ulotnością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiquity). Skrótowiec VUCA powstał zatem z pierwszych liter wymienionych wyżej słów z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Kompetencje i zakres odpowiedzialności dyrektorów szkół w wybranych krajach Unii Europejskiej

Kompetencje dyrektora placówki oświatowej w Polsce są ściśle związane z jego funkcją zarządczą i dotyczą wielu obszarów funkcjonowania organizacji. Nie jest tajemnicą, że współcześnie dyrektorzy funkcjonują w permanentnym stresie, ciągłym napięciu oraz w niepewnym środowisku nieoczekiwanych zmian i kryzysów.

Czytaj więcej

Kompetencje współczesnego dyrektora szkoły (cz. 2)

Człowiek kompetentny to osoba, która do określonych działań posiada odpowiednie przygotowanie, natomiast kompetencje najczęściej definiuje się w piśmiennictwie jako umiejętności, wiedzę, uzdolnienia oraz postawy[1].

Czytaj więcej

Finansowanie placówek niepublicznych

Nie sposób opisać wszystkich aspektów uwarunkowań finansowania niepublicznych placówek oświatowych, choć z pozoru zadanie to wydaje się proste, m.in. ze względu na precyzyjne podstawy prawne lub możliwość stosowania odpowiednich algorytmów. Niestety, jak wynika z literatury przedmiotu, opinii wielu dyrektorów oraz treści niniejszej publikacji, niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i licea zlokalizowane na terenie jednej jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą otrzymywać odmienną dotację od podobnych placówek podległych pod inną JST.

Czytaj więcej

Kompetencje współczesnego dyrektora szkoły (cz. 1)

Człowiek kompetentny to osoba, która ma odpowiednie przygotowanie do podejmowania określonych działań. Natomiast jeśli przyjrzymy się różnym definicjom kompetencji, to zauważymy, że najczęściej wskazywanymi ich cechami wspólnymi są umiejętności, wiedza, uzdolnienia oraz postawa. Jakie więc kompetencje powinien mieć dyrektor placówki oświatowej?

Czytaj więcej

1100 zadań dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół muszą odnaleźć się w nowych warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska szkolnego. Współczesna szkoła realizuje swoje cele w rzeczywistości, w której przenikają się różne uwarunkowania: wewnętrzne, zewnętrzne, lokalne i regionalne, związane z poziomem edukacyjnym oraz aspiracjami uczniów i ich rodziców. W związku z tym zarządzanie szkołą to zarządzanie wieloma jej obszarami. Jest to zadanie złożone, trudne i wymagające olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i determinacji oraz odpowiednich kompetencji.

Czytaj więcej