Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny , Otwarty dostęp

8 czerwca 2022

NR 95 (Maj 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 243

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 609). Data wejścia w życie: 31 marca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie nowelizuje załącznik nr 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) określający podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Najważniejsze zmiany:

POLECAMY

 • uzupełniono treści nauczania z przedmiotu „historia” o wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 2004 r.) do 2015 r. oraz nieznacznie w obrębie wcześniejszych epok historycznych;
 • zastąpiono przedmiot „wiedza o społeczeństwie” przedmiotem „historia i teraźniejszość”, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.),
 • w podstawie programowej przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w części zatytułowanej „Treści nauczania – wymagania szczegółowe” w dziale II zatytułowanym „Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach” dodano nowy punkt; 
 • w podstawie programowej przedmiotu „wychowanie fizyczne” w części „warunki i sposób realizacji” wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” przedmiotem „historia i teraźniejszość”.

Wprowadzone zmiany będą sukcesywne wdrażane, tj. począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia. Klasę II i III zmiany obejmą sukcesywnie w kolejnych latach. Pozostałe klasy branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będą uczyć się historii oraz wiedzy o społeczeństwie zgodnie z dotychczas obowiązującą podstawą programową.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2022 r. poz. 622). Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.) Zmiany dotyczą odpowiednio:

 1. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum polegające na:
 • zmianie podstawy programowej przedmiotu „historia”, w tym wydłużeniu narracji historycznej o okres 2004–2015 (zakres podstawowy i rozszerzony), z jednoczesną redukcją wybranych zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok,
 • zastąpieniu podstawy programowej przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” (zakres podstawowy) podstawą programową przedmiotu „historia i teraźniejszość” (zakres podstawowy),
 • zmianie podstawy programowej przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” (zakres rozszerzony); zmiany w tym zakresie wiążą się zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem „historia i teraźniejszość” (zakres podstawowy), ale również nową koncepcją przedmiotu,
 • zmianie podstawy programowej przedmiotów „geografia”, „podstawy przedsiębiorczości” i „wychowanie fizyczne”, będącej konsekwencją zastąpienia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” (zakres podstawowy) przedmiotem „historia i teraźniejszość”;
 1. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej polegające na uchyleniu podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który miał być realizowany w tym typie szkoły od roku szkolnego 2022/2023.

Zmiany dostosowujące objęły także „Warunki i sposób realizacji” przedmiotów: „geografia”, „podstawy przedsiębiorczości” oraz „wychowanie fizyczne”. 
Wdrożenie zmian nastąpi, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I ogólnokształcącego i technikum, i sukcesywnie w kolejnych latach w kolejnych klasach.  W pozostałych klasach aż do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa „historii” oraz „wiedzy o społeczeństwie” w dotychczasowym brzmieniu. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2022 r. poz. 644). 
Data wejścia w życie: 21 marca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566) uchyla się § 21a, który brzmiał:
„§ 21a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”. 
Rozwiązania z § 21a. 1 zostały przeniesione do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645). 
Data wejścia w życie: 21 marca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie określa organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci/uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. obywateli Ukrainy przybyłych do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.).

Kwestie uregulowane na rok szkolny 2021/2022:

 • możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych,
 • zadania dla dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (opracowanie aneksów do komunikatów, dostosowanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego, w tym wprowadzenie możliwości dostosowania warunków i formy egzaminów stosownie do posiadanego orzeczenia, zaświadczenia wydanego przez lekarza),
 • możliwość powołania w skład zespołów egzaminatorów osób znających język ukraiński,
 • możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych, aby stworzyć miejsce uczniom – obywatelom Ukrainy (dotyczy także uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych i specjalnych),
 • możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych,
 • możliwość przyjęcia do świetlicy szkolnej większej liczby uczniów,
 • możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • możliwość dokonania modyfikacji realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • umożliwiono dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatr...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy