Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny Otwarty dostęp

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 609). Data wejścia w życie: 31 marca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie nowelizuje załącznik nr 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) określający podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Najważniejsze zmiany:

POLECAMY

  • uzupełniono treści nauczania z przedmiotu „historia” o wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 2004 r.) do 2015 r. oraz nieznacznie w obrębie wcześniejszych epok historycznych;
  • zastąpiono przedmiot „wiedza o społeczeństwie” przedmiotem „historia i teraźniejszość”, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.),
  • w podstawie programowej przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w części zatytułowanej „Treści nauczania – wymagania szczegółowe” w dziale II zatytułowanym „Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach” dodano nowy punkt; 
  • w podstawie programowej przedmiotu „wychowanie fizyczne” w części „warunki i sposób realizacji” wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” przedmiotem „historia i teraźniejszość”.

Wprowadzone zmiany będą sukcesywne wdrażane, tj. począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia. Klasę II i III zmiany obejmą sukcesywnie w kolejnych latach. Pozostałe klasy branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będą uczyć się historii oraz wiedzy o społeczeństwie zgodnie z dotychczas obowiązującą podstawą programową.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia o...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI