Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny , Otwarty dostęp

8 kwietnia 2021

NR 84 (Kwiecień 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 266

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 202). Data wejścia w życie: 1 lutego 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Rozporządzenie przedłuża zdalne nauczanie od 1 do 14 lutego 2021 r. w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych i placówek. Naukę stacjonarną kontynuują klasy I–III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem reżimu sanitarnego. O sposobie prowadzenia zajęć (stacjonarne/zdalne) nadal decydują dyrektorzy:

  1. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  2. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  3. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Doprecyzowano, że uczniom szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić realizację zajęć na terenie szkoły wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dotychczas przepis sugerował, że dyrektor może zorganizować tym uczniom w szkole zajęcia stacjonarne).
Poprzez zmianę konstrukcji przepisu § 2 ust. 3f uzyskano jednoznaczność, że uczniowie szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zachowują dotychczasowe prawo do zajęć w szkole lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W ramach konsultacji dla klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. 
Także w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy III liceum ogólnokształcącego, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (analogicznie jak wyżej).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 211). Data wejścia w życie: 1 września 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia:

  • w branży budowlanej (BUD) po pozycji dotyczącej zawodu „technik budowy dróg” o symbolu cyfrowym 311 216 dodano pozycję dotyczącą zawodu „technik dekarstwa” o symbolu cyfrowym 311 221;
  • w branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) po pozycji dotyczącej zawodu „technik mechatronik” o symbolu cyfrowym 311 410 dodano pozycję dotyczącą zawodu „technik robotyk” o symbolu cyfrowym 311 413;
  • w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK) po pozycji dotyczącej zawodu „fryzjer” o symbolu cyfrowym 514 101 dodano pozycję dotyczącą zawodu „podolog” o symbolu cyfrowym 323 014;
  • w branży przemysłu mody (MOD) po pozycji dotyczącej zawodu „technik przemysłu mody” o symbolu cyfrowym 311 941 dodano pozycję dotyczącą zawodu „technik stylista” o symbolu cyfrowym 311 946.

W przypadku zawodu „opiekun medyczny”, w którym wyodrębniono kwalifikację „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, do słuchaczy lub uczestników, którz...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy