Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych przez placówki niepubliczne

Zgodnie z prawem

Umowa podpisywana przez rodziców dziecka jest podstawą jego uczęszczania do placówki niepublicznej. Podlega ona regulacjom Kodeksu cywilnego, co oznacza, że mają do niej zastosowanie również normy art. 3853 k.c. określające niedozwolone postanowienia umowne. Zawieranie w umowach zapisów, które są niezgodne z Kodeksem cywilnym i poważnie ograniczają prawa rodziców korzystających z przedszkola czy szkoły, stawiając ich w gorszej pozycji niż podmiot, z którym umowę zawarli, jest dosyć powszechnym zjawiskiem, zatem warto przeanalizować, jakie popularne błędy w umowach można odnaleźć.

Nadmienić należy, że nieprawidłowe zapisy umów podlegają kontroli sądowej, stosownie do treści art. 5, 58 i 3531 k.c. Postanowienie umowne uznane w tej drodze za niedozwolone staje się bezskuteczne („nie wiąże”), natomiast umowa jest ważna w pozostałym zakresie. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia spornego zapisu umowy – strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Zmiana czesnego w trakcie roku szkolnego

Umowa zawierana z placówką może być zmieniona w każdym momencie, ale wyłącznie wówczas, jeżeli obydwie strony umowy na dane rozwiązanie się zgadzają. Można zatem w ciągu roku szkolnego zmienić wysokość czesnego, czy też dowolne inne postanowienia umowy, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Żadna ze stron umowy nie może jednak w dowolny sposób jednostronnie zmienić umowy, w tym w zakresie dotyczącym czesnego, ponieważ taka zmiana może być przeprowadzona wyłącznie w przypadku zaistnienia określonych w umowie warunków. 

Przyjmijmy zatem, że umowa przewiduje możliwość podwyższenia czesnego w określonym miesiącu, o średnioroczny wskaźnik inflacji. Jeżeli strony umowy, czyli placówka reprezentowana przez osobę prowadzącą lub dyrektora oraz rodzice zawarli taką umowę, wówczas wzrost czesnego wynika z samej umowy, jest powiązany z inflacją, więc można go przeprowadzić. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której dyrektor przedstawia rodzicom wyższy rachunek za czesne, podczas gdy umowa nie przewidywała, że będzie miał do tego prawo. Za sprzeczne z prawem należy zatem uznać postanowienia umów umożliwiające ich jednostronną zmianę przez dyrektora, bez wskazania w umowie przypadków, w których jest to możliwe. Niedopuszczalne jest również przyznanie w umowie uprawnienia do podwyższenia opłaty w sytuacji, gdy umowa nie wskazuje jednocz...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI