Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

2 września 2020

NR 67 (Wrzesień 2019)

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

89

Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie ogłosiło pismem z dnia 3 lipca 2019 r. obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co do zasady pismo takie nie ma charakteru obowiązującego aktu prawnego w dosłownym rozumieniu, jednak zawiera istotne wytyczne stanowiące podstawę do planowania dydaktycznego, opracowywania planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy oraz innych działań nauczycieli, a zwłaszcza dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej. 

Z analizy wskazanych zapisów jednoznacznie wynika, że rząd konsekwentnie realizuje zadanie polegające na wzmacnianiu tak wychowawczej, jak i profilaktycznej funkcji polskiej szkoły oraz podejmuje wyzwanie odbudowy postaw patriotycznych wśród uczniów.

POLECAMY

Pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

Dowodem na to, jak bardzo ważną rangę przypisuje się obecnie kwestii wychowania młodego pokolenia, jest powołanie z dniem 1 lipca 2019 r. Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły, który jednocześnie został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej1. Na stanowisko pełnomocnika została powołana Iwona Michałek. Do jej zadań należy: 

 • analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
 • analiza propozycji zgłaszanych przy „okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
 • przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Priorytety w polskiej edukacji

W roku szkolnym 2019/2020 priorytetami w polskiej edukacji będzie sześć podstawowych zagadnień, a mianowicie: 

 • profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,
 • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • rozwijanie matematycznych kompetencji uczniów,
 • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W taki sposób wyznaczone zostały jednocześnie główne kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Kierunki te stanowią istotny wyznacznik do planowania przez dyrektorów podobnych działań w szkołach i placówkach oświatowych. 

Kontrola działań w szkole

Główne obszary działań w zakresie kontroli będą wyznaczane następująco w:

 • publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wyznaczono zagadnienie „zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych wyznaczono zagadnienie „zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyznaczono zagadnienie „zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna) wyznaczono zagadnienie „zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”. 

Ewaluacja

Bardzo ważną formą sprawowania nadzoru pedagogicznego jest ewaluacja. W nowym roku szkolnym 2019/2020 ministerialnymi priorytetami ewaluacji problemowej będą następujące wymagania2:

1) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”,
 • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,
 • „Rodzice są partnerami przedszkola”;

2) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,
 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,
 • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

3) w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”,
 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

4) w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie:

 • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”,
 • „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”,
 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi każde kuratorium oświaty przeprowadza ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez właściwego kuratora oświaty. Wybór ten powinien wynikać z wniosków wyprowadzonych w oparciu o wyniki nadzoru pedagogicznego w minionym roku szkolnym i może być zupełnie różny w poszczególnych województwach. Proporcje procentowe między ministerialnymi a typowo kuratoryjnymi ewaluacjami zostały utrzymane w sposób podobny do tych z lat ubiegłych, a mianowicie problemowe ewaluacje ministerialne będą stanowiły 60%, a tzw. problemowe ewaluacje w obszarach wyznaczonych przez poszczególnych kuratorów oświaty 40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym.

Monitorowanie

Pozostała jeszcze jedna forma sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych, czyli monitorowanie. W tym zakresie ministerstwo wyznaczyło sobie jako priorytety następujące obszary:

 • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;
 • w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych – „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;
 • w publicznych szkołach podstawowych – „Prowadzenie działalności innowacyjnej”; 
 • w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych – „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”; 
 • we wszystkich typach szkół – „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”. 

Dokładniejsze zapoznanie się z wyznaczonymi przez MEN kierunkami polityki oświatowej państwa pozwala stwierdzić, że takich właśnie kierunków należało się spodziewać. Widoczna jest konsekwencja i logika wyznaczanych działań w realizacji założeń wdrażanej sukcesywnie reformy systemu edukacji. W jaki sposób zatem nowe zapisy MEN będą determinowały pracę szkół i placówek?

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

W obecnych czasach problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest niestety bardzo powszechny. Spowodowane to zostało przede wszystkim postępem współczesnej cywilizacji. Doprowadził on do wielu pozytywnych osiągnięć w różnych dziedzinach życia, spowodował jednak również wiele skutków negatywnych, takich jak konflikty interpersonalne, napięcia emocjonalne, objawy...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy