Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

15 września 2020

NR 71 (Styczeń 2020)

Procedura likwidacji placówki niepublicznej

0 265

Zakończenie działalności niepublicznej jednostki oświatowej może nastąpić na skutek działań organu prowadzącego albo organu ewidencyjnego. W tym pierwszym przypadku konieczne jest dochowanie różnych formalności, aby likwidacja placówki przebiegła prawidłowo.

Dobrowolna likwidacja placówki niepublicznej 

Tryb ten reguluje art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej: u.p.o.). Osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ prowadzący ewidencję, do której jest wpisana likwidowana niepubliczna jednostka oświatowa, oraz gminę, na której terenie są położone przedszkole, szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji zostaje wykreślony.

POLECAMY

Z tych syntetycznie sformułowanych regulacji wynika szereg powinności organu prowadzącego. Przede wszystkim, zamierzając zakończyć działalność jednostki oświatowej, nie ma możliwości wyboru terminu, w jakim to nastąpi. Niepubliczne przedszkole, szkoła lub placówka muszą działać do 31 sierpnia i organ prowadzący nie może zdecydować o zamknięciu jednostki oświatowej w trakcie roku szkolnego (art. 94 u.p.o.).

Spełnienie wymogów dotyczących zawiadomień

W związku z powzięciem zamiaru likwidacji placówki konieczne jest – z uwagi na termin obowiązku informacyjnego – podjęcie obowiązkowych działań ze sporym wyprzedzeniem. Co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji do wszystkich osób oraz podmiotów wymienionych w art. 172 ust. 4 u.p.o. musi dojść oświadczenie organu prowadzącego o zamiarze zakończenia działalności danej placówki niepublicznej, ze wskazaniem precyzyjnej planowanej daty likwidacji (czyli 31 sierpnia konkretnego roku kalendarzowego) oraz przyczyny zakończenia działalności jednostki oświatowej. Informacja taka musi dotrzeć najpóźniej do końca lutego roku kalendarzowego poprzedzającego likwidację do rodziców wszystkich uczniów, do organu ewidencyjnego, a gdy nie jest nim gmina – dodatkowo również do gminy. W literaturze podkreśla się, że można przyjąć, iż dopełnienie obowiązku informacyjnego stanowi nadanie poleconej przesyłki w ostatnim dniu lutego, a ponadto że w przypadku przedszkoli oraz szkół ewidencjonowanych na szczeblu gminy powiadomienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu ewidencyjnego jest równoznaczne z wykonaniem obowiązku powiadomienia gminy i wówczas organ prowadzący nie musi (ale może) wysyłać drugiego, odrębnego powiadomienia (red. M. Pilich, Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, WKP 2018).

Jeśli chodzi o zawiadamianie rodziców niepełnoletnich uczniów, każdy z rodziców uczniów powinien zostać imiennie poinformowany o zamiarze i terminie likwidacji placówki, co w sytuacji wybrania formy listownej wymaga wystosowania odrębnych pism. Dopuszczalna jest także inna forma zawiadomienia, np. organ prowadzący osobiście lub przez upoważnioną osobę (także np. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki) może na zebraniu rodziców przekazać wymagane informacje, ale to także musi nastąpić najpóźniej w lutym i konieczne jest udokumentowanie, którym konkretnie rodzicom przekazano wymagane wiadomości, np. poprzez sporządzenie listy obecności. Osoby nieobecne na zebraniu należałoby odrębnie zawiadomić, np. na piśmie, listami poleconymi. Organ prowadzący musi być w stanie wykazać, że prawidłowo wywiązał się z obowiązków informacyjnych. Sugerowane jest przekazanie powyższych informacji obydwojgu rodzicom niepełnoletniego ucznia (red. M. Pilich, Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, WKP 2018). W przypadku pełnoletnich uczniów, z racji niepozostawania pod władzą rodzicielską, informacja o likwidacji placówki powinna być adresowana bezpośrednio do nich. Zakres wymogów informacyjnych nie obejmuje zawiadamiania o zamiarze likwidacji kuratora oświaty ani wskazywania w pismach, gdzie uczniowie będą kontynuowali naukę.

Organ prowadzący ma obowiązek przekazania kuratorowi oświaty tylko dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania lub opieki, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca 
od dnia zakończenia likwidacji.

 

Postępowanie z dokumentacją likwidowanej placówki

Organ prowadzący...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy