Przedawnienie roszczeń o dotacje

Zgodnie z prawem: dotacje

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje zasadę dotowania niepublicznych szkół czy przedszkoli, zgodnie z którą dotacja zawsze podąża za uczniem. Oczywiście zasada ta nie została sformułowana w ustawie dokładnie tymi słowami, ale jej istnienie można wywnioskować z szeregu przepisów ustawy. W związku z tym brakiem precyzji może dojść do sytuacji, gdy po stronie samorządu powstanie roszczenie o zwrot dotacji. Kiedy następuje przedawnienie takiego roszczenia?

Kiedy może nastąpić powstanie roszczenia?

Przykładowo, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki:

 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,
 • liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy Prawo oświatowe, czyli nie wyższa niż w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe.
   

Spełnianie tych warunków uprawnia zatem do tzw. pełnej czy też zwiększonej dotacji, przysługującej na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotac...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI