Kierowanie pozwu o zaległą dotację do sądu powszechnego

Otwarty dostęp Zgodnie z prawem: dotacje

Wysokość dotacji powinna pozostawać w ścisłej relacji w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do szkoły czy przedszkola. W przypadku gdy zmniejszy się liczba uczniów jej wysokość ulegnie więc zmniejszeniu, ale powinna ulec podwyższeniu w sytuacji, gdy w ciągu roku jednostka oświatowa przyjmie kolejne osoby. To jedna z możliwych sytuacji, w których dojść może do zaniżenia kwoty dotacji. Kiedy należy dochodzić swoich praw składając pozew do sądu powszechnego, a kiedy skargę do sądu administracyjnego i jak to zrobić?

Zasady obliczania wysokości dotacji wynikają z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która zawiera regulacje odnoszące się do poszczególnych typów jednostek oświatowych. Przepisem dotyczącym szkół niepublicznych jest art. 26, który w ust. 1 stanowi, że niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST.
Istotne jest użyte w tym przepisie określenie „na każdego ucznia”, które oznacza, że wysokość dotacji jest uzależniona od rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do szkoły w danym miesiącu. Warto zauważyć, że w tym zakresie regulacje dotyczące zasad udzielania dotacji są identyczne z obowiązującymi jeszcze na gruncie ustawy o systemie oświaty, pod której rządami zostało wypracowane solidne orzecznictwo dotyczące właśnie wspomnianej zasady. Zasadę tę można sprowadzić do stwierdzenia, że dotacja zawsze idzie za uczniem. 
Przykładowo, jak zauważyło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w uchwale z dnia 4 marca 2009r. (Nr 51/K/09) z treści art. 80 ust. 2 i 3 oraz art. 90 ust. 2a, 2b i 3 ustawy o systemie oświaty wynika, że obowiązkiem gminy jest przyznanie dotacji „na każdego ucznia” bez względu na wymiar czasu przebywania w szkole czy przedszkolu. Przepisy nie zawierają bowiem żadnych wyłączeń, ani też upoważnień dla organów stanowiących JST do ich wprowadzania. Ograniczenia prawa do dotacji, jeśli już są dopuszczalne, muszą wynikać z wyraźnych norm prawnych. Podstawą może być tylko przepis ustawy bądź akt wydany na podstawie i w granicach delegacji ustawowej.
Podobnie zauważyło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w uchwale z 7 września 2010 r. (Nr 128/2010), zgodnie z którą istotą dotacji oświatowych jest to, że przysługują one na każdego ucznia niepublicznej szkoły i niepublicznego przedszkola. O wielkości dotacji decyduje liczba uczniów dotowanego podmiotu. W świetle tej regulacji niezbędne jest rozliczenie się beneficjenta z liczby dzieci – aby organ przyznający mógł ją porównać z liczbą dzieci wykazywaną w informacjach miesięcznych i poprzez to sprawdzić prawidłowość obli...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI