Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rekomendacje dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pozostałych specjalistów wspierających uczniów cudzoziemskich w szkole

Artykuł | 8 czerwca 2022 | NR 95
0 212

Jak pomóc uczniowi, który nie zna dobrze języka polskiego?

  • Zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego – najpraktyczniej, jeśli przyjmą formułę nauczania języka polskiego cudzoziemców (języka polskiego jako obcego). Ustawodawca nie określił dla osoby prowadzącej te zajęcia wymagań z zakresu glottodydaktyki – kwalifikacje do nauczania języka polskiego oraz do prowadzenia edukacji polonistycznej (klasy I–III) są wystarczające.
  • Zorganizować dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole.
  • Utworzyć oddział przygotowawczy uwzględniający możliwości i potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym („klasa powitalna”); nieizolowanie grupy, ale otwarcie jej na proces integracji, aktywizowanie uczniów i uczennic oraz ich rodziców, zapraszanie do włączenia się w życie szkolne.
  • Dostosować proces nauczania zgodnie z najnowszą koncepcją edukacji włączającej, w tym m.in.: dostosowanie wymagań edukacyjnych, systemu oceniania i materiałów dydaktycznych do potrzeb i możliwości ucznia z doświadczeniem migracyjnym oraz planowanie indywidualizacji procesu dydaktycznego.
  • Zatrudnić – w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego szkołę – osobę mówiącą po ukraińsku (rosyjsku, angielsku), a w razie uzasadnionej potrzeby także asystenta kulturowego w charakterze pomocy nauczyciela.
  • Zapoznać uczniów cudzoziemskich z podstawowymi zwrotami w języku polskim, a uczniów polskich – z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim.
  • Ustalić skuteczne sposoby i formy porozumiewania się z uczniami cudzoziemskimi w formie werbalnej i niewerbalnej, np. alternatywne i wspomagające metody komunikacji, metody obrazowe – wizualizacja, karty komunikacyjne i inne.
  • Uświadomić uczniom cudzoziemskim oraz polskim różnice kulturowe, np. podczas za...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy