Remonty w szkołach

Zgodnie z prawem

Przeprowadzenie remontu w szkole zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku szkoły, jak i jego okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w szkole, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Zadanie organu prowadzącego

Na wstępie warto wskazać, że ani w art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ani w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a tym bardziej w żadnym przepisie wykonawczym do tych ustaw nie wymieniono wśród zadań dyrektora szkoły przeprowadzania remontu. Nawet gdy mówimy o zadaniach związanych z bezpieczeństwem, mamy tu na myśli zupełnie inne kwestie niż organizowanie i nadzorowanie remontu szkoły.
Bezsprzecznym faktem jest to, że szkoła sama w sobie nie ma osobowości prawnej, wobec tego mienie, w które została wyposażona, w sensie prawa cywilnego przysługuje organowi prowadzącemu, a nie dyrektorowi szkoły. To prowadzi nas do wniosku, że zadanie wykonywania remontów obiektów szkolnych należy do organu prowadzącego.
Intencją ustawodawcy (co do tego nie ma w doktrynie wątpliwości) było zobowiązanie organów prowadzących do przeprowadzania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność stosownych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na remonty i budowę obiektów szkolnych oraz zawieranie umów w tych sprawach. Owszem, powszechną praktyką jest, że to dyrektorów szkół (jako kierowników jednostek niesamodzielnych) zobowiązuje się (na podstawie i w granicach prze...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI