Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Praktykujący prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zatrudnianie nauczycieli i zaświadczenie o niekaralności w placówkach niepublicznych

W szkołach i placówkach niepublicznych zatrudnienie nauczycieli odbywa się na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przepisy Karty Nauczyciela stosuje się jedynie pomocniczo i w tym wypadku głównie w odniesieniu do wymogów, jakie musi spełniać kandydat na nauczyciela.

Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie pracy

26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw europejskich: tzw. dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Ustawa wprowadziła szereg zmian, w tym m.in. dotyczących umowy o pracę oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy.

Czytaj więcej

Remonty w szkołach

Przeprowadzenie remontu w szkole zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku szkoły, jak i jego okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w szkole, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

Łączenie stanowisk przez pracowników szkoły

Zdarzają się przypadki, że zaistnieje potrzeba, aby jednego pracownika łączyły z pracodawcą dwie umowy o pracę. Zdarzają się także przypadki, gdy jeden dyrektor szkoły jest dyrektorem aż w dwóch placówkach albo gdy organ prowadzący jest jedocześnie dyrektorem i nauczycielem w danej szkole. Czy takie rozwiązania są w ogóle prawnie dopuszczalne?

Czytaj więcej

Skargi na nauczyciela

Prawdopodobnie każdy nauczyciel choć raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdy jakiś rodzic złożył na niego skargę. Ważne jest więc, aby w szkole istniała procedura postępowania w takich przypadkach, a choć nie wynika to z przepisów Prawa oświatowego- w statucie szkoły warto umieścić zapis o tym, jak rodzice mogą wnosić skargi i w jakim trybie są one rozpatrywane. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, czego mogą się w związku z tym spodziewać i jakie działania mają podjąć.

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych funkcjonujących w placówce

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związki zawodowe funkcjonują również w placówkach oświatowych i dyrektor ma obowiązek z nimi współpracować.

Czytaj więcej

Przejście na naukę zdalną w szkole z powodu braku możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury?

Przyjęło się, że do zawieszenia zajęć może dojść jedynie z powodu sytuacji epidemiologicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że brak pieniędzy na ogrzewanie szkół nie jest podstawą do tego, żeby zawiesić zajęcia na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ministerstwo twierdzi, że rozporządzenie to obowiązuje od 2003 r. i ostatnio nie zostało znowelizowane, by tworzyć taką możliwość.

Czytaj więcej

Czy można zawiesić zajęcia z powodu zimna? Przejście na naukę zdalną z powodu braku możliwości ogrzania placówki

Przyjęło się, że do zawieszenia zajęć może dojść jedynie z powodu sytuacji epidemiologicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że brak pieniędzy na ogrzewanie szkół nie jest podstawą do tego, żeby zawiesić zajęcia na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ministerstwo twierdzi, że rozporządzenie to obowiązuje od 2003 r. i ostatnio nie zostało znowelizowane, by tworzyć taką możliwość.

Czytaj więcej

Modyfikacje tzw. Polskiego Ładu oraz program „Inwestycje w oświacie” – co zyskają prowadzący placówki niepubliczne?

Tak zwany Polski Ład 2.0 sprawił, że 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany stanowiące uzupełnienie lub modyfikację zasad wprowadzonych przez pierwotną wersję Polskiego Ładu. Ponadto ukazało się ozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, w którym ogłoszono start nowego programu dla szkół i placówek niesamorządowych „Inwestycje w oświacie”. Jakie zmiany przyniosą w funkcjonowaniu placówek niepublicznych?

Czytaj więcej

Wprowadzenie dyrektywy work-life balance w odniesieniu do pracowników niepublicznych placówek oświatowych

Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej pod nazwą „work-life balance”. Wiele z tych zmian nie będzie dotyczyć nauczycieli, bowiem kwestie związane z ich zatrudnieniem w większości przypadków regulują przepisy Karty Nauczyciela. Projektowane przepisy znajdą jednak zastosowanie wobec pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, a w przypadku nauczycieli – głównie w zakresie urlopów po urodzeniu dziecka.

Czytaj więcej