Skargi na nauczyciela

Zgodnie z prawem

Prawdopodobnie każdy nauczyciel choć raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdy jakiś rodzic złożył na niego skargę. Ważne jest więc, aby w szkole istniała procedura postępowania w takich przypadkach, a choć nie wynika to z przepisów Prawa oświatowego- w statucie szkoły warto umieścić zapis o tym, jak rodzice mogą wnosić skargi i w jakim trybie są one rozpatrywane. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, czego mogą się w związku z tym spodziewać i jakie działania mają podjąć.

Niezależnie od tego, jaki tryb rozpatrywania skarg przyjmie dana szkoła, skarga powinna być skierowana do dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest dany nauczyciel, gdyż to dyrektor jest pierwszym organem do rozpatrzenia takiej skargi. Postępowanie dyrektora powinno zaś zależeć od rodzaju skargi i obowiązującej w szkole procedury postępowania ze skargami.

Elementy skargi 

Skarga powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi,
  • adres tej osoby,
  • żądanie potwierdzenia dostarczenia,
  • wskazanie, na co wnoszący się skarży, wraz z opisem zdarzenia.

Jeżeli w skardze nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę pozostawia się bez rozpoznania. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której anonimowa skarga dotyczy bardzo ważnych spraw, np. związanych z bezpieczeństwem uczniów – wówczas należy przyjrzeć się sprawie i odpowiednio zareagować.

Podmioty uprawnione do złożenia skargi

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego każdy obywatel ma prawo do składania skarg. Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga jest rodzajem środka prawnego o charakterze actionis popularis. Jej zakres przedmiotowy jest bardzo szeroki, na co wskazuje regulacja zawarta w komentowanym przepisie. Regulacja ma bowiem charakter otwarty, co podkreśla zwrot „w szczególności”. Wyliczenie przedmiotów skargi jest więc jedynie przykładowe.

Skargę na pracę nauczycie...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI