Dołącz do czytelników
Brak wyników

Organizacja pracy placówki

2 września 2020

NR 66 (Czerwiec 2019)

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 września 2019 roku

88

Od 1 września 2019 r. zmienione będą zasady, na podstawie których niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki będą zobowiązane do udzielania uczniom i wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie niepubliczne jednostki oświaty są już zobowiązane do odpowiedniego stosowania wybranych regulacji prawnych dotyczących kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanych do jednostek publicznych. Jednak z początkiem kolejnego roku szkolnego zakres ten ulegnie rozszerzeniu.

Zasady stosowane do 31 sierpnia 2019 r. W obecnym stanie prawnym przepis art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej: upo.) wskazuje zakres regulacji prawnych odnoszących się do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w jednostkach publicznych, które w sposób odpowiedni są obowiązane stosować również niepubliczne jednostki oświaty. Obecnie są one obowiązane do odpowiedniego stosowania:

POLECAMY

  • art. 127 ust. 1–3 upo.,
  • przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 upo.

Przy czym zgodnie z art. 127 ust. 1–3 upo., do których odsyła niepubliczne jednostki oświaty art. 177 upo.:

  1. kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i odpowiednich metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 upo.;
  2. indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły;
  3. uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z kolei aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 upo., do którego odpowiedniego stosowania są obecnie obowiązane niepubliczne jednostki oświaty, jest rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie to określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  2. niedostosowanych społecznie;
  3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozporządzenie to, w sposób odpowiedni, w zakresie uczniów niepełnosprawnych, powinno być stosowane również w niepublicznych jednostkach oświaty.

Obecnie jednak zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego czy szczegółowe zasady organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania uczniów niepubliczne jednostki oświaty mogą, ale nie muszą opierać na podstawie regulacji prawnych przeznaczonych dla publicznych jednostek oświaty, a kwestie te są regulowane przez ich statuty.

Od 1 września 2019 r. niepubliczne jednostki oświaty będą obowiązane do organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 
w oparciu o przepisy rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

 

Zasady stosowane od 1 września 2019 r.

Przedstawiony stan prawny zmieni się, począwszy od 1 września 2019 r., wraz ze zmianą brzmienia art. 177 upo., wprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten od 1 września 2019 r. będzie wskazywał, że do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 ust. 1–3 upo. oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20 upo. Oznacza to, że niepubliczne jednostki oświaty będą dodatkowo zobowiązane do odpowiedniego stosowania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 20 upo. Na podstawie tych przepisów zostały wydane:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie

Od 1 września 2019 r. niepubliczne jednostki oświaty będą obowiązane do organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie to określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

Rozporządzenie przewiduje, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego powinny być prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. Natomiast zajęcia indywidualnego nauczania powinny być prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.

Przepisy wykonawcze przewidują, że tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem powinien wynosić od czterech do sześciu godzin i powinien być realizowany w ciągu co najmniej dwóch dni. Możliwe jest również ustalenie przez dyrektora tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższego niż maksymalny wymiar wskazany powyżej. Wymiar ten może być również niższy – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, jeżeli wniosek w tej sprawie złożą rodzice – wówczas j...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy