Edukacja domowa w placówkach niepublicznych – aspekty prawne i finansowe

Organizacja pracy placówki

Od ponad roku obowiązują regulacje, które ułatwiły rodzicom ubieganie się o możliwość zorganizowania nauczania poza przedszkolem lub szkołą. Nadal jednak określone wymogi muszą zostać spełnione do uzyskania stosownego zezwolenia i – w większości przypadków – kontynuowania korzystania z modelu edukacji umożliwiającego nieuczęszczanie na obowiązkowe stacjonarne zajęcia. Z kolei organy prowadzące są zainteresowane m.in. możliwością pobrania i wysokością dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym lub uzyskaniem opłat od rodziców.

Wymogi formalne niezbędne do ubiegania się o objęcie edukacją domową

Uczeń musi zostać przyjęty, według postanowień statutu konkretnej jednostki oświatowej, do danego niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły, w której jest realizowany odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny lub nauki (art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe – dalej p.o.). Wynika to z tego, że o umożliwieniu korzystania z nauki poza placówką przedszkolną lub szkołą decyduje dyrektor wobec ucznia. Obecnie nie obowiązują ograniczenia terytorialne, a więc do niepublicznej jednostki oświatowej może zostać przyjęty uczeń, który mieszka w innym województwie lub rodzic ubiega się o zezwolenie, aby z edukacji domowej mogło korzystać dziecko przebywające za granicą. Z kolei z nauki poza placówką przedszkolną lub szkołą nie mogą niestety korzystać uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. oraz nie zostali objęci zdalnym nauczaniem w ramach ukraińskiego systemu oświaty i w związku z tym uczą się w polskim systemie (art. 54 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
Wydanie stosownego zezwolenia przez dyrektora jest uzależnione od złożenia wniosku przez rodziców (art. 37 ust. 1 p.o.),
a więc dziecka nie można „skierować” na nauczanie domowe z inicjatywy dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela. Wniosek w tej sprawie mogą wnieść obydwoje rodzice, ale też, z uwagi na możliwość reprezentowania dziecka samodzielnie przez każde z rodziców posiadających władzę rodzicielską, zazwyczaj wystarczające jest złożenie wniosku przez jedno z nich (art. 97 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.i.o.). Natomiast jeśli jeden z rodziców taki wniosek złoży, a drugi się o tym dowie i wyraźnie oświadcza dyrektorowi, że nie zgadza się na nau...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI