Wykorzystanie technik mediacyjnych jako narzędzi wspierających w pracy z uczniami z doświadczeniem uchodźstwa i w rozwiązywaniu konfliktów

Edukacyjne inspiracje

W obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie priorytetowym działaniem jest umożliwienie kontynuacji nauki uczniom cudzoziemskim w polskiej szkole. W tym celu trzeba wdrożyć takie procedury, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa w placówce. Ważne jest tutaj zorganizowanie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zachowanie najwyższych standardów edukacji włączającej. Działaniem rekomendowanym jest również wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz kształtowanie przyjaznego środowiska gwarantującego równy dostęp do wysokiej jakości kształcenia oraz sprzyjającego konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Polska zaangażowała się we wspieranie osób z doświadczeniem uchodźstwa z Ukrainy. Akcja #PomagamUkrainie, koordynowana przez polski rząd, umożliwia niesienie pomocy humanitarnej. Działaniami objęto zarówno osoby przebywające na terytorium Ukrainy, jak i te szukające schronienia na terytorium Polski.
Minister Edukacji i Nauki zapewnia, że każdy uczeń uciekający przed wojną uzyska w Polsce pomoc. Ministerstwo przygotowało też szereg rekomendacji oraz wskazówek w tym zakresie. Zarządzający szkołami oraz rodzice dzieci cudzoziemskich zostali poinformowani m.in. o tym, jak zapisać dziecko do szkoły, a także jak skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jak czytamy w komunikacie z 1 marca 2022 r., opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie”. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów z doświadczeniem uchodźstwa do szkół określono w osobnym komunikacie.
Zabezpieczono także najpilniejsze kwestie związane z barierą językową. Jeśli uczeń cudzoziemski niewystarczająco dobrze zna język polski i w związku z tym ma ograniczony dostęp do nauki, to wówczas dyrektor szkoły może udzielić mu wsparcia na kilka sposobów. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę może m.in. zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego lub utworzyć oddział przygotowawczy uwzględniający możliwości i potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Ważną inicjatywą może być także promocja wielojęzyczności w kontekście różnorodności językowej szkolnej 
społeczności.

Przydatność mediacji w wielokultu

...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI