Zakupy środków trwałych, inwestycje i remonty w placówkach – jak prawidłowo finansować je z dotacji oświatowej?

Temat miesiąca Otwarty dostęp

U progu kolejnego roku, zapewne już po rozliczeniu dotacji za rok 2021, warto chociaż częściowo zaplanować wydatki na najbliższe 12 miesięcy. Dla niektórych osób zarządzających może to być pierwszy rok funkcjonowania z wykorzystaniem dotacji. Jak zatem przygotować się do działalności w nowym roku budżetowym, aby uniknąć problemów w rozliczeniu albo podczas kontroli wydatkowania dotacji?

Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Odnosi się ona do dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, a także publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, oraz samorządowych i reguluje zarówno kwestie udzielania dotacji, jak i zasady i cele jej wydatkowania. 
Dla przypomnienia: przepisy art. 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określają, że dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca, przy czym część za styczeń – do 20 stycznia, a za grudzień – do 15 grudnia roku budżetowego. Dotacje wypłacane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. 
Co ważne, a często jakby zapominane przez organy samorządowe, udzielające dotacji, ma ona charakter roczny, co wynika bezpośrednio z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oznacza to, że dotacja powinna zostać wykorzystana w roku budżetowym, na który jej udzielono, a żadne wydatki nie mogą być z niej sfinansowane po zakończeniu danego roku budżetowego. Wspomniany przepis stanowi bowiem, iż dotacja niewykorzystana w terminie winna zostać zwrócona do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym ją przekazano, ale nie została wydatkowana. 
Dodatkowo zasadę tę określa art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacji udzielono, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. Przepisy te determinują zatem okres, w jakim można z dotacji pokrywać wydatki, o ile oczywiście mieszczą się one w zakresie zadań określonych w art. 35 ust. 1 (przepis ten określa przeznaczenie dotacji). Ponadto przepis ust. 2 wyjaśnia, że przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 

„Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

  1. pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na: 
    a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej: 
    • 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, 
    • 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolne...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI