Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna

Kadry i finanse Otwarty dostęp

Pod koniec 2022 r. została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji Kodeksu pracy było umożliwienie pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. Rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości obowiązują od dnia 21 lutego 2023 r., a te dotyczące pracy zdalnej – od dnia 7 kwietnia 2023 r.

Kontrola trzeźwości pracowników zatrudnionych w szkole 

Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy należy do podstawowych obowiązków pracowników. Pracownik, który przyjdzie do pracy w stanie nietrzeźwości albo będzie spożywał alkohol w pracy może zostać pociągnięty przez pracodawcę do odpowiedzialności porządkowej na podstawie art. 108 § 2 k.p., z zastosowaniem kary pieniężnej włącznie. W zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu może być także podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku pracowników niepedagogicznych albo być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego zakończonego wymierzeniem przez komisję dyscyplinarną kary zwolnienia dyscyplinarnego. 
W poprzednim stanie prawnym brak było podstawy prawnej dla pracodawcy do samodzielnego sprawdzenia trzeźwości pracownika w razie podjęcia podejrzeń, co do jego stanu. Zasady przeprowadzenia prewencyjnej kontroli
pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu reguluje art. 221c k.p. Dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić kontrolę tylko wtedy, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia:

  • ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, 
  • ochrony mienia.

Na przykład w razie powzięcia wątpliwości co do trzeźwości nauczyciela, dyrektor szkoły będzie mógł zarządzić wobec niego kontrolę. Podejmowanie się opieki nad uczniami w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu należy oceniać jako naganne. Niedostateczna opieka nad uczniami w sposób bezpośredni może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub w skrajnych przypadkach życia. W przypadku pracowników zajmujących się ochroną mienia odpada przesłanka narażenia na utratę życia lub zdrowia pracowników i innych osób. Sam fakt wykonywania przez pracownika zadań związanych z ochroną mienia umożliwia przeprowadzenie kontroli. 
Dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Istotne jest to, aby urządzenie posiadało ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Będzie to szczególnie ważne w tych przypadkach, w których badanie okaże się pozytywne i będzie prowadzone postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela albo nastąpi rozwiązanie umowy o pracę pracownika niepedagogicznego bez wypowiedzenia z winy pracownika. W każdej z tych dwóch sytuacji pracownik może odwołać się do sądu. W interesie dyrektora jest zatem to, aby w ewentualnym postępowaniu sądowym mógł wykazać wiarygodność wyniku z przeprowadzonej przez siebie kontroli. 

POLECAMY

Przeprowadzenie kontroli 

Zanim dyrektor zdecyduje się na przeprowadzenie kontroli musi zadbać o to, aby w szkole wprowadzono nowe przepisy zakładowego prawa pracy przewidujące taką kontrolę. Podstawą ich uchwalenia będzie art. 221c § 10 k.p., zgodnie z którym w układzie zbiorowym p...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI