Dołącz do czytelników
Brak wyników

Organizacja pracy placówki , Otwarty dostęp

15 grudnia 2021

NR 90 (Grudzień 2021)

9 kluczowych zadań dyrektora niepublicznej jednostki oświatowej

0 201

Początek roku kalendarzowego to dobry moment na podsumowanie najważniejszych, związanych z zarządzaniem niepubliczną jednostką oświaty, obowiązków, z którymi będzie trzeba zmierzyć się w nadchodzących miesiącach. Chociaż większość z nich ma charakter cykliczny i jest wykonywana co roku, warto przypominać zwłaszcza o tych najistotniejszych, ponieważ w natłoku innych czynności może zdarzyć się, że o czymś zapomnimy. Poniżej publikujemy zestawienie wybranych obowiązków związanych z zarządzaniem niepubliczną jednostką oświaty w I półroczu 2022 r.

1 Terminowe przekazywanie danych do SIO

Zasadą jest, że niepubliczne jednostki oświaty powinny przekazywać dane do SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym danych podlegających wprowadzeniu. Należy jednak pamiętać, że w rozporządzeniu MEN 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej określony został harmonogram oraz szczegółowy zakres danych podlegających cyklicznemu przekazywaniu do SIO. W związku z tym należy pamiętać o terminowym przekazaniu do SIO odpowiednich danych.
W terminie do 10 stycznia przekazaniu podlegają:

 1. według stanu za poprzedni rok kalendarzowy:
  1. dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
  2. dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi pracownika, bez pochodnych pracodawcy,
  3. wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 2. według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego:
  1. dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami (liczba pracowników, wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk),
  2. dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
  3. dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej,
  4. dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,
  5. dane dziedzinowe dotyczące pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej;
 3. według stanu za okres wrzesień–grudzień: dane dziedzinowe dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej przez gminy na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W terminie do 10 kwietnia przekazaniu podlegają, według stanu na koniec I kwartału: dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami (liczba pracowników, wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk).
Natomiast w terminie do 7 czerwca każdego roku kalendarzowego przekazaniu podlegają:

POLECAMY

 1. według stanu na 31 maja – dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie, albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie,
 2. według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane – dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci.

Ponadto w terminie do 9 lutego roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny, szkoły powinny przekazać do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do tego egzaminu.

2 Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która m.in. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ustalone dla szkół publicznych. Chodzi tu o przepisy określone w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty. Ponadto zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 4c ustawy Prawo oświatowe, statut szkoły niepublicznej powinien określać m.in. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Warto przy tym dodać, że na podstawie art. 44b ust. 6 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m.in. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Z racji tego, że szkoły niepubliczne mogą, ale nie muszą mieć w swojej strukturze organizacyjnej radę pedagogiczną, jej statut powinien określać istniejące w szkole zasady zatwierdzania wyników klasyfikacji uczniów (oczywiście możliwe jest zastosowanie zasad analogicznych jak w przypadku szkół publicznych, gdzie stosowna uchwała jest podejmowana przez radę pedagogiczną).
Warto przypomnieć, że:

 • klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły;
 • klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (termin ustalenia ocen powinien określać statut szkoły).
W określonych przypadkach może pojawić się również konieczność przeprowadzenia:

 1. egzaminu klasyfikacyjnego (art. 44k ustawy o systemie oświaty) – jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja,
 2. egzaminu poprawkowego (art. 44m ustawy o systemie oświaty) – w przypadku ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
  1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
  2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego;
 3. przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia bądź ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (art. 44n ustawy o systemie oświaty) – w przypadku wniesienia przez rodziców ucznia (lub pełnoletniego ucznia) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3 Sporządzenie sprawozdania finansowego

W przypadku tych niepublicznych jednostek oświaty, które zobowiązane są do stosowania w ramach prowadzonej rachunkowości przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, będziemy mieć do czynienia z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu;
 2. rachunku zysków i strat;
 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym a...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy