Ja dobrze rozpocząć nowy rok budżetowy?

Temat miesiąca

Zaczął się kolejny rok budżetowy, a wraz z nim, parafrazując nieco terminologię unijną, nowa perspektywa finansowa. Świat, a także działalność placówek oświatowych, toczy się wokół pieniędzy i nic dziwnego, że sprawy finansowe spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących, gdyż zapewnienie stabilnego finansowania jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ustawowych zadań. Wśród źródeł finansowania znaczącą rolę grają oczywiście dotacje, ponieważ nie tylko stanowią przeważające przychody, ale przede wszystkim cechują się stabilnością i (względną) stałością.

Ważne przepisy prawa

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie wydatkowania, rozliczania i dokumentowania wydatków z dotacji, jest oczywiście ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), a w niej przede wszystkim art. 35, 36 i 38. 
Wobec tego dokumentowanie rozliczenia wykorzystania dotacji odbywać się będzie zgodnie z trybem i zasadami ustalonymi we właściwej uchwale rady gminy, miasta czy powiatu. A skoro wzory rozliczenia zawarte są w uchwale, to warto od początku roku tak prowadzić swoją dokumentację, aby późniejsze rozliczenia i kontrola nie zaskoczyły placówki. 
W tych uchwałach przepisy dotyczące dokumentowania czy późniejszego rozliczania dotacji są raczej nadzwyczaj skromne, ograniczające się do kilku paragrafów oraz załączników, jak wzór wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacji o liczbie uczniów czy rocznego (lub okresowego) rozliczenia wykorzystania udzielonej dotacji. 
Proponuję rozpocząć nowy rok od sprawdzenia w gminie czy powiecie, czy nadal obowiązuje uchwała dotychczasowa, czy może nie weszły w życie jakieś znowelizowane przepisy albo nawet całkiem nowa uchwała. Każdy z tych aktów podlega publikacji w BIP danej jednostki samorządu oraz wojewódzkim dzienniku urzędowym, ale „od ręki” informacji udzieli właściwy urząd, np. wydział oświaty. 
Nawet te skromne przepisy, podobnie jak inne, zawarte w uchwałach wszystkich gmin i powiatów, określają regulacje ważne dla organów prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświatowe. Przede wszystkim uchwały zakreślają terminy złożenia różnych wniosków, informacji czy rocznych rozliczeń wykorzystania dotacji. Żaden z tych terminów nie jest ustalony w żadnej ustawie, wobec tego to rada danej JST określa, kiedy wymagane pisma czy informacje mają być składane. Warto mieć świadomość, że nadal zdarzają się uchwały i samorządy, gdzie rozliczenie dotacji składa się także w trakcie roku budżetowego, jako cząstkowe rozliczenia okresowe, miesięczne albo kwartalne, ale – jak zawsze podkreślam – należy pamiętać, że zgodnie z przepisami dotacja ma charakter roczny i wyłącznie roczne rozliczenie ma moc wiążącą i stanowi o rzeczywistym wykorzystaniu dotacji. 
Za to same wzory rozliczeń mogą być bardzo różne, ponieważ nie ustawa, ale rada określa, jakie informacje chce we wzorach zawrzeć i uzyskać od organów prowadzących. Część rozliczeń jest bardzo prostych, zawierają tylko tabelę, w której wpisuje się jedynie kilka grup wydatków i kwoty zbiorcze. Za to inne są bardzo rozbudowane, aż do rozliczeń zawierających wyliczenia wszystkich dokumentów i dowodów na wydatkowanie dotacji. Takie rozliczenie przybiera postać wielostronicowej często tabeli, w której wpisuje się numery, daty faktur, kwoty, daty zapłaty, krótki opis wydatku itd. 
Często tego rodzaju rozbudowane rozliczenia wiążą się właśnie z obowiązkiem okresowego, np. miesięcznego rozliczania, co przybiera postać dokumentów składanych elektronicznie w ustalonym systemie. Najbardziej chyba rozpowszechniony jest ODPN, o którym mogę powiedzieć humorystycznie, że to przypadek jak to o...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI