Jak podnieść skuteczność szkolnych programów wychowawczo- -profilaktycznych we wzmacnianiu psychofizycznej kondycji uczniów i dzieci?

Placówka pod kontrolą

Raporty opracowywane przez różne instytucje pokazują, że stan psychiczny polskich dzieci i uczniów stale się pogarsza. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że z roku na rok jest coraz gorzej, a przed pandemią COVID-19 wcale nie było dużo lepiej. Skala problemu związanego z kondycją psychofizyczną uczniów i dzieci jest bezprecedensowa i wymaga zdecydowanie skuteczniejszych działań niż dotychczas. To bardzo ważne, aby w każdej szkole został realizowany skuteczny program wychowawczo-profilaktyczny.

Eksperci skutecznej profilaktyki młodzieży Dorota Żyro i Szymon Grzelak twierdzą, że „przywrócenie od dawna zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę nie powinno mieć charakteru tymczasowego, lecz powinno pozostać w systemie edukacji jako trwała zmiana”.

To jedna z dwóch głównych rekomendacji raportu „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”, opartego na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach zadania zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zasadniczym celem raportu było przedstawienie rekomendacji Ministerstwu Edukacji i Nauki. Ich wdrażanie ma umożliwić reakcję systemu edukacji na wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży będące skutkiem przedłużającej się epidemii COVID-19 i wynikających z niej konsekwencji.

Zgodnie z podstawowym wnioskiem z badań: „trwający od roku czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zjawisko to może się nadal pogłębiać – i to nawet w optymistycznym przypadku szybkiego wygaśnięcia epidemii”. 

Jednak już w dużo wcześniej przeprowadzonym badaniu PISA 2018 można odnaleźć wzmianki, że pomimo wysokich wyników w nauce uczniowie nie najlepiej czują się w szkole. Zatem uzasadniony jest wniosek, że pogarszanie się kondycji psychofizycznej uczniów i dzieci następowało znacznie wcześniej i nie zostało zapoczątkowane pandemiczną izolacją, zdalną edukacją i osłabieniem relacji społecznych.

Wnikliwa analiza raportu PISA 2018 ujawnia, że umiejętności przedmiotowe polskich uczniów nie zawsze idą w parze z ich kompetencjami życiowymi, osobistymi i społecznymi. Konfrontacja wyników w nauce z wyznaczanymi celami, poczuciem bezpieczeństwa, poziomem satysfakcji oraz nakładem zasobów i pracy w naukę wypada słabo.

Sukcesy edukacyjne nie przychodzą uczniom łatwo i przyjemnie. To efekt bardzo ciężkiej pracy w wymiarze przekraczającym pełny etat. To oznacza, że młodzież uczy się dłużej, niż pracują ich rodzice. Gdyby uczniów postawić w roli pracowników, wtedy można by mówić o łamaniu Kodeksu pracy, przepisów BHP i zagrożeniu wypaleniem zawodowym. 

Poziom bezpieczeństwa w szkole uczniowie oceniają w kategoriach doświadczanej przez siebie przemocy. O prześladowaniu kilka razy w miesiącu mówi 26% badanych. Młodzi ludzie, pomimo osiągnięć, bardzo szybko tracą wiarę w swoje możliwości, gdy ponoszą porażki. Jeśli ponad połowa osób czuje się gorzej niż lepiej, trudno mówić o dobrostanie.

Co gorsza, 31% uczniów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich wiara w siebie pozwala im pokonywać napotkane problemy. 44% z nich nie odnalazło zadowalającego sensu życia. Częstotliwość odczuwania czasami i zawsze smutku według deklaracji uczniów to 51%. Natomiast aż 44% badanych czasami i zawsze ma poczucie bycia osobą nieszczęśliwą.

Szkoła dysponuje szerokim wachlarzem możliwości w zakresie wspierania kondycji psychofizycznej uczniów. Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy wraz z innymi specjalistami podejmują różne działania w obszarze wspomagania dobrostanu uczniów. Zatem dlaczego, pomimo podejmowanych...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI