Kompetencje współczesnego dyrektora szkoły (cz. 1)

Zarządzanie placówką

Człowiek kompetentny to osoba, która ma odpowiednie przygotowanie do podejmowania określonych działań. Natomiast jeśli przyjrzymy się różnym definicjom kompetencji, to zauważymy, że najczęściej wskazywanymi ich cechami wspólnymi są umiejętności, wiedza, uzdolnienia oraz postawa. Jakie więc kompetencje powinien mieć dyrektor placówki oświatowej?

Pojęcie kompetencji w naukach o zarządzaniu

Pojęcie kompetencji w piśmiennictwie definiuje się w różny sposób. Za twórcę tego terminu uznaje się McClellanda1, który uważa je za podstawę skutecznych działań. Według Armstronga za osoby kompetentne w pracy należy uznać wszystkich, którzy nie tylko spełniają oczekiwania dotyczące uzyskiwania przez nich określonych wyników ale również potrafią wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności oraz cechy osobowości, by osiągać cele i standardy przypisane ich rolom2. Dubois za kompetencje uważa wrodzone umiejętności lub zdolności osobiste stanowiące fundament zarządzania zasobami ludzkimi3. Interesujące podejście do kompetencji reprezentuje Sidor-Rządkowska, która utożsamia je z wiedzą rozważaną na trzech poziomach: „wiedzy deklaratywnej – wiem co; wiedzy proceduralnej – wiem jak i potrafię oraz postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę)”4. Ten model przypomina powszechnie znane „majątkowe dobro niematerialne” określane jako (ang.) know-how, ale wyłącznie w jego wąskim zakresie.
Kompetencje to także:

  • zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności5;
  • zdolności do wykonywania zadań w danym obszarze albo pełnienia funkcji zgodnie z przyjętymi standardami6;
  • zespół cech pracownika zawierający w sobie wiedzę, motywację, umiejętności, cechy osobowościowe oraz samoocenę związaną z funkcjonowaniem w zespole7;
  • umiejętności wykorzystywania i stosowania wiedzy w sytuacjach zawodowych oraz zbiór zdolności umożliwiających efektywne wykonywanie pracy a także osiąganie celów i przestrzeganie standardów działania w kontekście przyjętych celów organizacji8;
  • dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie9.

Nie ulega wątpliwości, że wiedza, umiejętności, nawyki i doświadczenie determinują aktywność w tworzeniu podwyższonych wartości twórczych i są warunkiem niezbędnym w sprawnym i skutecznym osiąganiu celów danej organizacji10. Zatem człowiek kompetentny to osoba, która ma odpowiednie przygotowanie do podejmowania określonych działa...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI