Kompetencje współczesnego dyrektora szkoły (cz. 2)

Zarządzanie placówką

Człowiek kompetentny to osoba, która do określonych działań posiada odpowiednie przygotowanie, natomiast kompetencje najczęściej definiuje się w piśmiennictwie jako umiejętności, wiedzę, uzdolnienia oraz postawy[1].

W pierwszej części artykułu zebrano i przedstawiono obecne w literaturze przedmiotu definicje kompetencji oraz wykazano różnice pomiędzy rozumieniem pojęcia kompetencji a kwalifikacji. Następnie zaprezentowano kilka kontekstów ujmowania kompetencji dyrektora szkoły wraz z wynikami badań przeprowadzonych wśród dyrektorów, nauczycieli, rodziców i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie „Które kompetencje mogą mieć wpływ na osiąganie przez placówkę oświatową sukcesów?”. Artykuł kończy prezentacja interesujących wyników badań przeprowadzonych w Austrii, dotyczących określenia ważnych, mniej ważnych i uzupełniających kompetencji dyrektorów szkół. Podzielono je według kryterium występowania na dwa obszary, osobiste i do pracy w zespole, a także zobrazowano je graficznie.

Kompetencje pożądane we współczesnym świecie

Zbiór cech współczesnego dyrektora szkoły, zawierający poszczególne kompetencje w 2015 r. zaproponował Mazurkiewicz. Ich podział wraz z opisem przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Zbiór cech współczesnego dyrektora szkoły wg Mazurkiewicza
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne zmiana paradygmatu, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne zaproszenie do dialogu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 28–30.

Badacz zwraca uwagę nie tylko na posiadanie przez dyrektorów kompetencji pozwalających im skutecznie korzystać z nowych technologii i technik zarządzania. ale również na regularne dokształcanie (uaktualnianie kwalifikacji) w celu promowania innowacyjnego uczenia się oraz skutecznego zarządzania placówką oświatową we współczesnych czasach[2]. Swoją uwagę skupia na dwóch kompetencjach skutecznego przywódcy edukacyjnego: w zakresie kierowania własnym rozwojem oraz łączące się z organizacją procesu uczenia się, rozwoju dorosłych, rozumienia otaczającej nas rzeczywistości i reagowania na nią[3]. Autor powyższą listę uzupełnia o ko...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI