Kontrola ZUS w placówce niepublicznej

Placówka pod kontrolą

Niepubliczne jednostki oświaty, jako podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, mogą podlegać kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrole te mogą bowiem objąć każdego, na kim spoczywa obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i inne fundusze, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rozpoczęcie kontroli przez ZUS

Sposób przeprowadzania kontroli przez inspektorów ZUS okreś­la rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. z 1998 r. Nr 164, poz. 1165, dalej: rozporządzenie). Paragraf 3 ust. 1 tego rozporządzenia wskazuje, że kontrolę płatnika składek zarządza się w drodze wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie to wydawane jest przez głównego inspektora kontroli ZUS bądź przez upoważnionego przez niego inspektora kontroli. 

O planowanym wszczęciu postępowania kontrolnego szkoła powinna zostać powiadomiona. Należy jednak zauważyć, że w przypadku szkół niepublicznych nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) w tym w zakresie, w jakim okreś­la ona ograniczenia związane ze sposobem przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że prowadzenie szkoły niepublicznej, zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym szkoły te nie podlegają regulacjom ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że w przypadku kontroli ZUS w szkole należy stosować jedynie procedurę określoną w ww. rozporządzeniu, ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300) oraz ogólne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Przykład

W przypadku przeprowadzania kontroli przez inspektora ZUS w szkole nie znajdzie zastosowania przepis art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Oznacza to, że do zawiadomienia o wszczęciu kontroli może dojść telefonicznie na kilka dni przed rozpoczęciem inspekcji, a pismo zawiadamiające zostanie doręczone osobiście przez inspektora ZUS. Zawiadomienie może zostać również doręczone wcześniej drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru.

POLECAMY

 

Ważne!

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli powinno zawierać elementy wskazane w rozporządzeniu:

  1. określenie inspektora lub inspektorów kontroli ZUS,
  2. przewidywany czas (trwania) kontroli,
  3. zakres kontroli,
  4. prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek.

 

Rozpoczęcie kontroli może nastąpić dopiero po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji służbowej przez inspektora ZUS. Wspomniane upoważnienie p...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI