Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej

Temat miesiąca

Prawidłowe wydatkowanie dotacji oświatowej wciąż stanowi problem dla wielu organów prowadzących. Kolejne zmieniające się przepisy, najpierw art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, następnie aktualnie obowiązujący art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie zawierają spójnego i kompletnego katalogu wydatków, które można sfinansować z otrzymanej dotacji. W związku z tym w bieżącym wydaniu czasopisma przedstawiamy zestawienie takich wydatków, których nie można zrealizować w ramach dotacji oświatowej.

W treści przepisów jest kilka rodzajów wydatków, wymienionych enumeratywnie, które z dotacji mogą być pokryte na pewno, jak wynagrodzenia (z limitami wysokości), określone wydatki organu prowadzącego czy zakupy niektórych środków trwałych. Jednakże nawet te opisane kategorie mogą budzić wątpliwości, gdy w praktyce przyjdzie do rozstrzygania, czy konkretny wydatek mieści się
w katalogu.

Brak jest z kolei wskazań i odniesień, jakich wydatków na pewno nie można sfinansować z dotacji, nie da się więc zastosować analogii, że np. co nie jest zabronione, jest dozwolone. W istocie nie ma także możliwości odwrotnego wnioskowania, że niedopuszczalne jest takie wydatkowanie, które nie zostało przewidziane w przepisie jako pokrywane z dotacji. 

Do kategorii wydatków, które nie mogą być finansowane z dotacji, należą na pewno takie, które nie realizują zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 

POLECAMY

 

Z ogólnej części przepisu art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynika jednakże, że wydatki ponoszone w szkołach i placówkach, współfinansowane z dotacji, winny w podstawowych celach realizować zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Ustawa wskazuje zatem, że dotyczą one przede wszystkim wydatków bezpośrednio dokonywanych „na szkołę”, czyli ponoszonych w jednostce oświatowej. W drugiej kolejności należy określić, czy stanowią wydatki bieżące, jak określają to przepisy o finansach publicznych. Gdy są to wydatki inwestycyjne, dotyczące zakupów środków trwałych, czy mieszczą się w katalogu zawartym w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz czy można przypisać im cechy „przydatności” do realizacji celów kształcenia, wychowania i opieki. Wreszcie, o ile nie stanowią środków wymienionych jako możliwe do sfinansowania z dotacji bez względu na wartość, czy mieszczą się one w limicie wyznaczonym przez wartość jednorazowej amortyzacji, czyli obecnie 10 000 zł brutto. 

Wobec powyższego do kategorii wydatków, które nie mogą być finansowane z dotacji, należą na pewno takie, które nie realizują zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Doktryna i orzecznictwo sądów administracyjnych powielają tu, niestety, wiele błędów, powstałych jeszcze w okresie sprzed doprecyzowania przepisów art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, często pojawiają się twierdzenia, iż dopuszczalne są jedynie wydatki, których beneficjentem jest uczeń (wychowanek). Inne zaś prezentują stanowisko, że z dotacji mogą być pokryte wydatki bezpośrednio dotyczące uczniów. 

Takie twierdzenia nie biorą pod uwagę przede wszystkim samej literalnej treści przepisów. Warto zwrócić uwagę, że zarówno brzmienie przepisu, jak i jego wykładnia, podlegały ewolucyjnym zmianom. 

Zgodnie z poglądem, z którym należy się zgodzić, nie istnieje wyodrębnienie i konieczność rozdzielania kosztów na koszty organu prowadzącego, które nie mogą być pokrywane z dotacji, oraz koszty bezpośrednio samych placówek, k...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI