Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Temat miesiąca

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli kompleks specjalistycznych zajęć przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, organizuje się w celu usprawnienia funkcjonowania i rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, a także zapobiegania powstawaniu kolejnych zaburzeń. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny. Jest ono możliwe od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się na mocy rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Podstawą ustawową do organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju jest art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Co ważne, takie zajęcia są dla rodziców bezpłatne. 
Podstawą do objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawana przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zmiana w tym zakresie nastąpiła już kilka lat temu, gdyż poprzednio także niepubliczne poradnie miały prawo do wydawania takich opinii. Obecnie ich działalność ogranicza się albo do prowadzenia samych zajęć, o czym dalej, albo do sporządzania różnego rodzaju diagnoz. 
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jest ono realizowane w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – lekarzy, pedagoga, psychologa, logopedy, którzy po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów i informacji o dziecku rozpoznają jego potrzeby edukacyjne.
Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci i ich rodziny, ponieważ w zajęciach powinni uczestniczyć również opiekunowie dzieci. Jest to oczywiście uzasadnione tym, że mają oni najbliższy kontakt z dzieckiem, a ich współuczestniczenie jest ważnym aspektem całości terapii. Rodzice przecież są wsparciem dla dziecka, a zajęcia umożliwiają lepsze poznanie potrzeb i umiejętności dziecka. Co więcej, niezwykle istotne jest, aby diagnoza zaburzeń odbyła się jak najwcześniej. Przeprowadzone badania wykazują, że najmłodsze dzieci – od okresu niemowlęcego do szóstego roku życia, są najbardziej podatne na postępowania terapeutyczne. 

Dla kogo jest przeznaczone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego najmłodszych. Ich zadaniem jest pobudzenie do aktywności sfer, które nie zostały zaburzone, i usprawnienie tych zaburzonych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiającą im osiągnięcie określonych umiejętności, zarówno emocjonalnych, poznawczych, jak i fizycznych.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone jest dla dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi. W szczególności te zajęcia przewidziane są dla dzieci:

  • niesłyszących,
  • niewidzących,
  • z opóźnieniem rozwoju mowy,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Procedura uzyskania opinii

Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. W tym celu rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni podjąć następują...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI