Zakładasz przedszkole lub szkołę niepubliczną?

Jaką placówkę wybrać? Poradnik dla organów prowadzących (cz. 1)

Zarządzanie placówką

W niniejszym tekście zaprezentowano krótkie charakterystyki niepublicznych placówek edukacyjnych1: Montessori, Waldorfskich, demokratycznych, leśnych i edukacji domowej – homeschooling. W części drugiej artykułu zostaną przedstawione placówki wyróżnione ze względu na następujące kryteria: związek wyznaniowy, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, a także sportowe i muzyczne.

Przedszkole i szkoła to jedne z najważniejszych instytucji społecznych w państwie. Kształcą, wychowują i opiekują się dziećmi i młodzieżą w wieku od trzech lat do pełnoletności. Mogą być powoływane na podstawie aktu założycielskiego lub wpisu do ewidencji przez organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną lub osobę fizyczną na mocy przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Przedszkola i szkoły prowadzą działalność określonego rodzaju i na określonym poziomie, mają statut nadany przez organ lub osobę prowadzącą, określający m.in. ich nazwę, typ, organ prowadzący oraz organizację wewnętrzną. Dzielimy je na placówki publiczne albo niepubliczne. Przedszkola i szkoły niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby prawne2 i osoby fizyczne (potrzebne dane to imię i nazwisko, nr PESEL i miejsce zamieszkania).

Finansowanie przedszkoli i szkół niepublicznych

Organ założycielski otrzymuje ustawową dotację obliczoną zgodnie z liczbą wykazanych dzieci i/lub uczniów na każdy pierwszy dzień miesiąca wraz z dodatkowymi środkami pieniężnymi obliczanymi na podstawie wskazanych wag według odpowiednich algorytmów3. Dodatkowo szkoła niepubliczna może korzystać z innych źródeł finansowania. Zazwyczaj są to: czesne, darowizny, przychody z 1% (dotyczy wyłącznie Organizacji Pożytku Publicznego), różne projekty, przychody z działalności gospodarczej, wynajem pomieszczeń, prowadzenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, prowadzenie innych form edukacyjnych dla uczniów spoza placówki. Oprócz wydatków bieżących, dotowanych z budżetu państwa, organ prowadzący może skorzystać na określonych warunkach ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (różnego rodzaju programy i projekty).

Jakie przedszkole, jaką szkołę założyć?

Każda placówka chce być wyjątkowa, osiągać najwyższe wyniki edukacyjne i mieć w swojej ofercie coś, co ją wyróżnia ponad inne. Elementów, które mogą podnosić ich pozycję w rankin...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI