Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

25 listopada 2021

NR 89 (Listopad 2021)

Zmiany w przepisach oświatowych i ich wpływ na działalność szkół i placówek w 2022 roku

0 693

Prawo oświatowe, jak wiele tego rodzaju aktów prawnych, podlega niemal nieustannym nowelizacjom i poprawkom. Tylko w 2021 r. zmieniono je aż czterokrotnie, a od wielu miesięcy toczą się prace nad kilkoma dalszymi projektami nowelizacji przepisów dotyczących oświaty. W jakim zatem stanie prawnym wejdziemy w rok 2022?

Omówienie zmian, jakie dokonały się już w tym roku, zacząć trzeba od samej ustawy Prawo oświatowe. 

Obowiązujące zmiany w prawie oświatowym – co już wiadomo?

Nowe narzędzie informatyczne

Nowelizacja, która weszła w życie z początkiem 2021 r., uchwalona ustawą z 19 listopada 2020 r., dotyczyła głównie wprowadzenia narzędzi informatycznych do opisanych w ustawie celów, a mianowicie: 

  • wspierania działań podejmowanych w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 
  • zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 
  • podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego – określonych w art. 44. 

Jeśli ktokolwiek zastanawiał się nad tym, czy przepisy prawa oświatowego są jasne, to po zapoznaniu się z takim cytatem z ustawy chyba nie ma już żadnych wątpliwości. Dodane przepisy art. 44a przewidują stworzenie i udostępnienie przez ministra nowego narzędzia informatycznego wspierającego realizację tych działań. Zgodnie z uzasadnieniem takie narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim e-zasoby mają być publiczne, a korzystanie z nich – powszechne i bezpłatne dla wszystkich szkół i placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz innych osób chcących z nich korzystać. Do tej pory w pracy szkół i placówek wykorzystywano Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE), udostępnioną w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19 i uregulowaną w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe.

W założeniu nowe narzędzie informatyczne ma pełnić dwie podstawowe funkcje:

  • repozytorium sprawdzonych i wartościowych materiałów dydaktycznych,
  • narzędzia do wykorzystania w zdalnym nauczaniu i uczeniu się.

Materiały zgromadzone w repozytorium mają być publiczne i dostępne dla wszystkich. Narzędzie e-learningowe będzie z kolei dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Dane uczniów i nauczycieli będą pozyskiwane do bazy danych narzędzia informatycznego z systemu informacji oświatowej. Na ich podstawie każdy nauczyciel zostanie przypisany do szkoły (albo do kilku szkół, jeżeli prowadzi zajęcia w więcej niż jednej), do każdej placówki zostaną dodane informacje na temat jej oddziałów, a uczniowie zostaną przypisani bezpośrednio do danych klas, tak aby odwzorowane zostały istniejące podziały na klasy, oddziały oraz semestry. Dzięki temu każdy nauczyciel będzie miał dostęp do danych uczniów przypisanych do klas w szkołach, w których uczy. 

Z dotychczasowych form nadzoru pedagogicznego – określonych w § 5 rozporządzenia jako: ewaluacja, kontrola, wspomaganie oraz monitorowanie – pozostawiono jedynie kontrolę i wspomaganie. 

Tworzenie nowego sytemu, mającego za...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy