Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Błąd w zestawieniu liczby uczniów dotowanej szkoły

Warunki przekazania niesamorządowej szkole, przedszkolu lub placówce dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W jaki sposób zmieniła się treść tej regulacji z początkiem 2019 r.?

Czytaj więcej

Kontrola wykorzystania i planowanie urlopów wypoczynkowych

W jednostkach organizacyjnych systemu oświaty zatrudnieni są pracownicy, których uprawnienia urlopowe są regulowane odmiennie przez różne akty prawne. Pracownicy niepedagogiczni podlegają w tym zakresie regulacjom Kodeksu pracy, natomiast pracownicy pedagogiczni – głównie zapisom Karty Nauczyciela, ale w przypadkach w Karcie nieuregulowanych również do nich stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Czytaj więcej

Rachunek placówki niepublicznej

Wyrok, którym zajmiemy się poniżej, dotyczy zasad przekazywania dotacji na konto niepublicznej szkoły lub niepublicznego przedszkola. W myśl art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28–30 tej ustawy, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie  odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego.

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju dwulatków w przedszkolu niepublicznym

Czy przedszkole niepubliczne mające odpowiednią kadrę i wymagane wyposażenie może objąć wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecko dwuletnie i otrzymać na nie dotację? Jak mają się te przepisy do regulacji mówiącej, że z wychowania przedszkolnego korzystać może dziecko dwuipółletnie? 

Czytaj więcej

Odpowiednie stosowanie przepisów w placówkach niepublicznych

W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz szeregu innych aktów zawierających normy prawa oświatowego wielokrotnie pojawia się stwierdzenie o „odpowiednim” stosowaniu przepisów. Czy to oznacza, że mają być stosowane dosłownie w takim samym zakresie, czy niekoniecznie?

Czytaj więcej

Finansowanie zakupu i wykorzystywania samochodu z dotacji

Dopuszczalny sposób przeznaczenia dotacji otrzymywanej przez niepubliczne szkoły i przedszkola został określony w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednak regulacja ta ma dosyć ogólny charakter, nie dostarczając często jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dany wydatek jest dopuszczalny, czy też nie. Przepis ten bowiem z jednej strony wprost wymienia pewne kategorie dozwolonych wydatków, z drugiej zaś posługuje się trudniejszym do zdefiniowania pojęciem „wydatki bieżące”. Jak w tym wszystkim interpretować kwestie finansowania z dotacji wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z samochodu?

Czytaj więcej

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Chociaż Karta Nauczyciela szczegółowo określa obowiązki nauczyciela oraz wskazuje konsekwencje dyscyplinarne ich niedopełnienia, nigdzie jednak nie definiuje pojęcia uchybienia godności zawodu nauczyciela. A naruszenie godności zawodu nauczyciela może wywołać identyczne skutki jak każdy czyn zagrożony karą dyscyplinarną, w tym skutkować usunięciem nauczyciela z zawodu. Jak zatem prawidłowo interpretować to pojęcie? 

Czytaj więcej

Jeden dyrektor, kilka placówek – czy to możliwe?

Ogólne zasady prawa pracy nie wykluczają możliwości zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie, o ile oczywiście jest to dla pracownika wykonalne w praktyce. Co istotne, prawo pracy nie wyklucza możliwości zatrudnienia również na pełny etat u dwóch pracodawców, o ile pracownik jest w stanie pogodzić ze sobą czas pracy w różnych miejscach w taki sposób, aby jego zajęcia ze sobą nie kolidowały. Rodzi się jednak pytanie o istnienie przeciwwskazań ku temu, aby dyrektor samorządowej szkoły, przedszkola, placówki czy żłobka jednocześnie pełnił funkcję dyrektora przedszkola niepublicznego czy też niepublicznej szkoły lub placówki.

Czytaj więcej