Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kiedy i dlaczego organ dotujący może odmówić wcześniejszego udzielenia dotacji?

Dotacje dla szkół i przedszkoli są przekazywane m.in. pod warunkiem, że jednostka ta przedstawi organowi dotującemu informację o planowanej liczbie – odpowiednio – dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie później niż do 30 września roku bazowego. W takim przypadku dotacja jest przekazywana dopiero od 1 stycznia roku budżetowego, a zatem jeżeli szkoła lub przedszkole rozpocznie działalność od 1 września, to do początku kolejnego roku kalendarzowego prowadzi działalność, gospodarując wyłącznie środkami własnymi.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność nauczyciela za podawanie leków

Czy nauczyciel może podawać uczniowi leki? Jaka odpowiedzialność na nim ciąży w tym zakresie? Jakie konsekwencje może ponieść w związku z popełnieniem błędu?

Czytaj więcej

Jakie zapisy może zawierać uchwała jednostki dotującej?

Omawiany wyrok dotyczył skargi na uchwałę rady miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno- -pedagogicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Czy sąd uznał argumenty skarżącej?

Czytaj więcej

Placówka niepubliczna a wpłaty na PFRON

Opisywana sprawa dotyczy wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON. Dla fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną prezes zarządu PFRON-u określił wysokość zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON w łącznej kwocie 126 790 zł. Fundacja złożyła odwołanie od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

Czytaj więcej

Żądanie wykreślenia jednostki niepublicznej z ewidencji

W omawianym wyroku sąd orzekł, że dotacja może być wykorzystana w celu dofinansowania wszystkich zadań, w tym także różnego rodzaju zajęć, które bezpośrednio nie zostały sfinansowane przez rodziców.

Czytaj więcej

Finansowanie dotacją wydatków na wycieczki i remonty

W omawianym wyroku sąd orzekł, że dotacja może być wykorzystana w celu dofinansowania wszystkich zadań, w tym także różnego rodzaju zajęć, które bezpośrednio nie zostały sfinansowane przez rodziców. Służy temu zasada tzw. braku podwójnego finansowania.

Czytaj więcej

Jaki jest zakres czynności kontrolnych?

W omawianej sprawie spółka z o.o. prowadząca niepubliczne szkoły i przedszkola wniosła skargę na uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Czy zasadnie?

Czytaj więcej

Podmiot niepubliczny wykonujący zadania publiczne a obowiązek udzielania informacji

W prezentowanym wyroku sąd orzekł, że zadania publiczne wykonywane przez podmioty spoza obszaru administracji publicznej nie tracą charakteru 
tych zadań, jeżeli zezwala na taki dualizm w ich wykonaniu czy to ustawa zasadnicza, czy też ustawa zwykła regulująca przy tym zasady nadzoru podmiotu niepublicznego przez podmiot, do którego kompetencji należały zadania publiczne. Innymi słowy, zadania publiczne są wykonywane również przez podmioty niepubliczne i zasada ta dotyczyć będzie także niepublicznych szkół i przedszkoli. Wynikają z tego konsekwencje wskazane w orzeczeniu.

Czytaj więcej

Konsekwencje utrudniania lub uniemożliwiania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Pobieranie środków publicznych wiąże się z koniecznością prawidłowego ich wydatkowania i rozliczania. Czy organ prowadzący placówkę niepubliczną należycie wywiązuje się z tego obowiązku? Sprawdzi to organ dotujący. Jeśli prowadzący będzie tę kontrolę utrudniał lub wręcz uniemożliwiał, może się to zakończyć nawet wstrzymaniem dotacji.

Czytaj więcej

Awans zawodowy a zatrudnienie nauczyciela

Zgodnie z tezami wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 r. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu orzekania przypadającym po dniu utraty zatrudnienia w szkole, a więc utraty statusu nauczyciela – w świetle art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – oznacza przy kolejnym zatrudnieniu możliwość nawiązania stosunku pracy z uwzględnieniem nadanego stopnia awansu zawodowego.

Czytaj więcej

Kontrola wykorzystania dotacji

W sentencji do wyroku sąd stwierdził, że należy kontrolować dotacje oświatowe otrzymywane przez wybrane podmioty prowadzące placówki edukacyjne, jednak sam proces kontroli nie może być nadmiernie rygorystyczny. Przy kontroli danej placówki istotne jest bowiem to, czy zrealizowała ona zakładane cele oświatowe, innymi słowy, czy w ramach tej placówki określona liczba osób ukończyła zaprojektowane cykle kształcenia (ogólnego lub specjalistycznego). Z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wynika, że okoliczności te 
mogą być stwierdzane przez organy za pomocą wszystkich możliwych środków, w tym przesłuchania świadków czy badania dokumentacji.

Czytaj więcej

Prawidłowa procedura skreślenia ucznia z listy uczniów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 22 października 2019 r. stwierdził, że w statucie powinny być określone przypadki, w których może nastąpić skreślenie ucznia z listy uczniów. Oznacza to, że tylko w tych konkretnych, enumeratywnie wymienionych w statucie szkoły przypadkach może nastąpić skreślenie ucznia.

Czytaj więcej