Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole na czynności wójta gminy. Wójt odmówił uwzględnienia korekt dotyczących informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stronę skarżącą za okres od stycznia do września 2018 r. i wypłaty za ten okres dotacji oświatowej w pełnej wysokości. Istotne w tej sprawie jest, że korekta została dokonana już po zakończeniu roku budżetowego. 

Czytaj więcej

Bezskuteczność wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Przedstawiamy orzeczenie istotne dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić szkoły czy przedszkola niepubliczne. Jest ono szczególnie ważne z tego względu, że oznacza, iż organ administracji nie może poprzez przewlekłość postępowania zablokować przyznania dotacji w kolejnym roku kalendarzowym.
 

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prawna uczniów

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, jednak w przypadku gdy to szkoła sprawuje nadzór nad dzieckiem, rodzice nie zawsze mogą ponosić odpowiedzialność za jego czyny. Ukończenie 13. roku życia przez ucznia oznacza, że on sam ponosi ową odpowiedzialność. Trzeba też pamiętać, że nauczyciel ma status funkcjonariusza publicznego. Jakie są tego konsekwencje dla funkcjonowania szkoły?

Czytaj więcej

Nowy adres sekretariatu szkoły

Zgodnie z tezą omawianego wyroku wymóg podania informacji o warunkach lokalowych dotyczy zarówno miejsca prowadzenia szkoły, a więc jej głównej siedziby, jak i ewentualnych innych miejsc, w których realizowane są określone zadania szkoły. Przepis art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) nie daje żadnych podstaw do ograniczenia tego wymogu tylko do miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie także mają kontakt z siedzibą szkoły (sekretariatem), a ponadto pracują w niej pracownicy administracji.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prawna uczniów – case studies

Odpowiedzialność prawna ucznia to zagadnienie rozciągające się nie tylko na kwestie majątkowej odpowiedzialności za szkody poczynione w mieniu innych osób, ale również odpowiedzialności za wszelkiego typu zachowania będące wynikiem agresji skierowanej na innego ucznia czy też nauczyciela.

Czytaj więcej

Zmiana lokalizacji przedszkola niepublicznego

Zgodnie z tezą tego orzeczenia miejsce prowadzenia przedszkola należy postrzegać jako organizacyjną całość danej placówki. Po dokonaniu wpisu do ewidencji, chcąc skorzystać z innej lokalizacji, należałoby powtórzyć wymogi wynikające z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Czytaj więcej

Zagrożenie epidemiologiczne w placówce oświatowej

Placówka oświatowa jest miejscem użyteczności publicznej, w którym choroby zakaźne mogą się z dużą łatwością rozprzestrzeniać. Z uwagi zatem na istniejące zagrożenie każda szkoła i każde przedszkole powinny dysponować procedurą postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia, że jeden z uczniów jest zarażony chorobą zakaźną.

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach

Nauka zdalna to nowe wyzwania dla nauczycieli i dyrektorów związane z ochroną danych osobowych, tym większe, że w czasie jej trwania placówki nie tylko będą musiały realizować podstawę programową, ale również inne zadania, choćby związane z rekrutacją. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) opublikowano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania – „Poradnik UODO dla szkół”. Warto się z nim zapoznać. W niniejszym artykule nasi eksperci odpowiadają na najważniejsze pytania, jakie pojawiły się w związku z ochroną danych osobowych podczas organizacji zdalnej pracy przez placówki oświatowe.

Czytaj więcej

Uczeń przedszkola niepublicznego z orzeczeniem a dotacja

Zgodnie z tezą tego wyroku niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na każdego ucznia, a nie na ucznia, który został ujęty w systemie informacji oświatowej. Wysokość dotacji ma odpowiadać rzeczywistej liczbie uczniów. Jeżeli zatem liczba ta się zmieni (zwiększy) w ciągu roku, w tym zwiększy się liczba uczniów z orzeczeniem, to fakt ten powinien mieć natychmiastowe przełożenie na wysokość otrzymywanej dotacji.

Czytaj więcej

Oceny w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – czy mogą zostać zakwestionowane?

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty wystawiane są oceny bieżące, a ponieważ ograniczenie uległo przedłużeniu, zostaną wystawione również oceny końcowe. Nie dla wszystkich uczniów będą to oceny pozytywne, stąd powstaje obawa, że mogą one zostać zakwestionowane. Pojawia się też pytanie, w jaki sposób ma to nastąpić.

Czytaj więcej

Monitoring w placówce a ochrona danych osobowych

Wprowadzenie monitoringu w szkole lub przedszkolu ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w placówce. Nie może być on jednak prowadzony w sposób dowolny, a dyrektor musi pamiętać o spełnieniu wszystkich wymienionych w przepisach prawa warunków formalnych. Jakie to regulacje? Odpowiedź znajdą Państwo w artykule.

Czytaj więcej