Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce , Otwarty dostęp

5 listopada 2020

NR 79 (Listopad 2020)

Kontrola wykorzystania dotacji
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Po 604/17)

207

W sentencji do wyroku sąd stwierdził, że należy kontrolować dotacje oświatowe otrzymywane przez wybrane podmioty prowadzące placówki edukacyjne, jednak sam proces kontroli nie może być nadmiernie rygorystyczny. Przy kontroli danej placówki istotne jest bowiem to, czy zrealizowała ona zakładane cele oświatowe, innymi słowy, czy w ramach tej placówki określona liczba osób ukończyła zaprojektowane cykle kształcenia (ogólnego lub specjalistycznego). Z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wynika, że okoliczności te 
mogą być stwierdzane przez organy za pomocą wszystkich możliwych środków, w tym przesłuchania świadków czy badania dokumentacji.

Od czego się zaczęło?

Sprawa ta rozpoczęła się od kontroli przeprowadzonej przez organ dotujący (miasto), w wyniku której stwierdzono pobranie przez stronę dotacji w nadmiernej wysokości. Podstawę do zakwestionowania pobrania dotacji stanowił brak list obecności, na których uczniowie potwierdzaliby swoją obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych własnoręcznym podpisem. W efekcie prezydent miasta wydał decyzję w przedmiocie:

  • określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości;
  • nakazania stronie dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę.

Odwołanie od decyzji prezydenta miasta

W odwołaniu strona stwierdziła naruszenie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nałożenie na stronę obowiązku zwrotu dotacji w sytuacji, kiedy udzielona dotacja nie została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, gdyż liczba uczniów, na których została udzielona dotacja, pokrywała się z liczbą uczniów, na jaką przysługiwała.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu, wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta, powołując się w uzasadnieniu decyzji na przepis art. 252 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 252 ust. 1 tej ustawy dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  • wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
    • podlegają zwrotowi do budżetu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od daty stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 

W skardze do WSA strona wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji. 

Decyzja sądu

Zdaniem sądu w decyzji organu II i I instancji nie dokonano prawidłowego wskazania przepisów zastosowanych w niniejszej sprawie. 

Otóż dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania (art. 252 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej (art. 252 ust. 4). Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przez...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy