Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce , Otwarty dostęp

15 września 2020

NR 74 (Kwiecień 2020)

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. akt.: VIII SA/Wa 146/19)

0 307

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole na czynności wójta gminy. Wójt odmówił uwzględnienia korekt dotyczących informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stronę skarżącą za okres od stycznia do września 2018 r. i wypłaty za ten okres dotacji oświatowej w pełnej wysokości. Istotne w tej sprawie jest, że korekta została dokonana już po zakończeniu roku budżetowego. 

Stanowisko strony skarżącej

Strona skarżąca, czyli osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, nie zgadzała się ze stanowiskiem wójta gminy, że warunkiem przyznania dotacji oświatowej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jest złożenie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie dzieci, która to informacja została wskazana w uchwale rady gminy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jedynym warunkiem uzyskania tej dotacji jest przekazanie organowi dotującemu do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów. Warunek ten został przez stronę skarżącą spełniony, a środki finansowe na wypłatę dotacji przez gminę w budżecie na rok 2018 zabezpieczone.

POLECAMY

Zdaniem strony skarżącej zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem dotacja oświatowa ma charakter roczny i jest jedynie wypłacana w comiesięcznych częściach. Już samo faktyczne objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym rodzi po stronie organu dotującego obowiązek finansowania jego edukacji przez okres jej trwania. Miesięczne informacje o liczbie uczniów mogą służyć zatem jedynie uaktualnieniu danych dotyczących ich liczby celem prawidłowego naliczenia wysokości dotacji. Ewentualne błędy lub niedociągnięcia w tym zakresie mogą być korygowane na wezwanie organu dotującego lub z własnej inicjatywy przez organ prowadzący przedszkole (art. 37 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Tak było w niniejszej sprawie. Strona skarżąca przez cały 2018 r., do chwili obecnej, prowadzi edukację dzieci dwuipółletnich w należącym do niej niepublicznym przedszkolu. Za październik, listopad i grudzień 2018 r. złożyła do organu dotującego miesięczne informacje o faktycznej liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględniając w niej również po raz pierwszy dzieci, które ukończyły dwa i pół roku, i za te okresy otrzymała na nie dotację w pełnej wysokości.

Z przepisów wynika, że dotacja oświatowa jest wypłacana miesięcznie, ale – jak wielokrotnie stwierdzały sądy – ma charakter roczny i jest jedynie wypłacana w miesięcznych częściach.

 

Postępowanie wójta gminy

Prawną podstawą do otrzymania dotacji na dzieci dwuipółletnie jest przepis art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stanowiący, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. Z uwagi na to strona skarżąca złożyła do gminy informację korygującą faktyczną liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględniając w niej dodatkowo dzieci, które ukończyły dwa i pół roku, za okres wcześniejszy, tj. od stycznia do września 2018 r., i wniosek o wypłatę na nie dotacji w pełnej wysokości. Jednakże wójt gminy odmówił uwzględnienia jej wniosku, uzasadniając to niezgłoszeniem tych dzieci do dotacji w comiesięcznej informacji w okresie od stycznia do października 2018 r. 

W odpowiedzi na skargę wójt podniósł, że w tej sprawie uchwałą rady gminy, będącą aktem prawa miejscowego, uregulowano zasady dotyczące przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 i 5 ww. uchwały „organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba upoważniona przez ten organ zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy w terminie 
do 10. dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1. roboczy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego za dany miesiąc”. Z uwagi na fakt, iż dzieci nie były zgłoszone do dotacji w miesiącach od stycznia do października 2018 r., organ nie uwzględnił korekty.

Jednocześnie organ podniósł, że zaskarżona czynność wójta gminy, polegająca na wysłaniu pisma z odmową uwzględnienia korekt, nie należy do żadnej z form działania administracji publicznej. Wypłata dotacji stanowi stricte techniczną czynność o charakterze księgowo-rachunkowym i nie kwalifikuje...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy