Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: organizacja zajęć

13 września 2021

NR 87 (Wrzesień 2021)

12 kluczowych wytycznych, jak zorganizować zajęcia wspomagające

0 12

Od 31 maja 2021 r. istnieje możliwość organizowania w szkołach tzw. zajęć wspomagających, które mają pozwolić uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. Możliwość organizowania zajęć została przewidziana w dwóch turach: od 31 maja do 24 czerwca oraz od 2 września do 22 grudnia bieżącego roku. Na jakich zasadach powinny być organizowane zajęcia wspomagające?

Podstawą prawną organizowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a także zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (tzw. zajęć wspomagających) jest § § 10f-n rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Co istotne, 23 lipca 2021 r., weszła w życie zmiana przepisów dotyczących organizowania zajęć wspomagających (rozporządzenie zmieniające z 20 lipca 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 1343), umożliwiająca m.in. zwiększenie dotychczasowej liczby godzin zajęć wspomagających przy jednoczesnym prowadzeniu ich z uwzględnieniem większego niż dotychczas tygodniowego limitu.

POLECAMY

1. Jakie szkoły mogą realizować zajęcia wspomagające?
Zajęcia mogą być organizowane w:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

2. Jakie szkoły nie mogą organizować zajęć wspomagających?
Zajęć wspomagających nie będzie można organizować w:

 • szkołach podstawowych dla dorosłych,
 • liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
 • branżowych szkołach II stopnia,
 • szkołach policealnych,
 • szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

3. Czy zajęciami można objąć uczniów z niepełnosprawnościami?
Kolejny wyjątek od możliwości organizowania zajęć wspomagających dotyczy: 

 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych (również integracyjnych i specjalnych),
 • uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356 z późn. zm.). 

Oznacza to, że w przypadku oddziałów klas IV–VIII, w skład których wchodzą wyłącznie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie będzie można organizować zajęć wspomagających. Oddziały te nie powinny być brane pod uwagę podczas ustalania liczby godzin zajęć wspomagających planowanych do realizacji w szkole.

4. Kto decyduje o wykorzystaniu i organizacji godzin zajęć wspomagających?
Osobą podejmującą decyzję w sprawie sposobu wykorzystania godzin przysługujących w ramach zajęć wspomagających jest dyrektor szkoły. Jego obowiązkiem będzie ustalenie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedmiotu lub przedmiotów, które następnie będą realizowane podczas zajęć wspomagających. W tym celu musi również wziąć pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. Rolą dyrektora jako osoby wykonującej czynności pracodawcy będzie również powierzenie realizacji zajęć wspomagających poszczególnym nauczycielom zatrudnionym w szkole. Należy przy tym pamiętać, że zajęć wspomagających nie mogą prowadzić nauczyciele dodatkowo zatrudnieni, o których mowa odpowiednio w:

 • § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

5. Jakie przedmioty można realizować w ramach zajęć wspomagających?
Przepisy nie wskazują konkretnych przedmiotów, z których należy organizować zajęcia wspomagające. Mowa jest wyłącznie o wybranych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz o zajęciach z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. To dyrektor powinien zdecydować, na co przeznaczyć dostępne godziny zajęć wspomagających, uwzględniając potrzeby uczniów wszystkich oddziałów i możliwości organizacyjne szkoły. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy ustalić na mocy rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

6. Jak powiadomić rodziców i uczniów o planowanych zajęciach?
Przepisy nie wskazują konkretnej formy, w jakiej dyrektor powinien powiadomić rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających – może to być każda forma zwyczajowo przyjęta w danej szkole. Dyrektor powinien powiadomić o możliwości uczestniczenia w zajęciach, a także poinformować, z jakiego przedmiotu lub przedmiotów planowane jest prowadzenie zajęć wspomagających. Należy również określić planowane terminy zajęć z poszczególnych przedmiotów. Dyrektor powinien też powiadomić o obowiązku złożenia w ustalonym przez niego terminie pisemnych deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklaracje mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.
Warto pamiętać, że w przypadku organizowania zajęć w terminie od 2 września informacja powinna również trafić do rodziców tych dzieci, które od 1 września rozpoczną naukę w klasie IV szkoły podstawowej, w związku z czym możliwe będzie objęcie ich zajęciami wspomagającymi. Podobna informacja powinna trafić do rodziców uczniów rozpoczynających od roku szkolnego 2021/2022 naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej.

7. Czy będzie istniała możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej?
Biorąc pod uwagę, że zajęcia wspomagające w II turze będą mogły być organizowane w okresie od września do grudnia, a więc w czasie, kiedy można spodziewać się zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19, a co za tym idzie powrotu do części obostrzeń w nauce stacjonarnej, istotne jest pytanie o możliwość organizowania zajęć wspomagających również w formie zdalnej. Aktualnie jednak przepisy nie dopuszczają takiej możliwości, wprost wskazując, że zajęcia wspomagające muszą być prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oczywiście w przypadku zwiększonej liczby zachorowań szkoła powinna pamiętać o prowadzeniu zajęć wspomagających z uwzględnieniem obowiązujących w danym okresie obostrzeń sanitarnych.

8. Jak obliczyć liczbę godzin zajęć wspomagających przysługujących szkole?
Zgodnie z przepisami maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy