Nie zawsze Kodeks pracy. Niepubliczna placówka oświatowa w objęciach Karty Nauczyciela

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Pomimo tego, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela reguluje zasadniczo status prawny nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych publicznych placówek systemu oświaty, to znaczną część jej przepisów stosuje się również w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Warto przyjrzeć się tym regulacjom nieco bliżej.

Obecny stan prawny

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a–c KN, jej przepisy w określonym zakresie stosuje się względem nauczycieli zatrudnionych w:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
  • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Jeśli w przepisie mowa o publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, to ustawodawca ma tu na myśli szkoły i placówki przekazane przez samorząd terytorialny do prowadzenia osobie prawnej lub osobie fizycznej, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ogólnie rzecz biorąc, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły (placówki).
Wedle brzmienia art. 91b ust. 2 KN, do nauczycieli zatrudnionych w:

POLECAMY

  • niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75–85z;
  • niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, art. 26, art. 63 i art. 75–85z;
  • publicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szk...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI