Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Organizacja klasyfikacji śródrocznej – obowiązki dyrektora i szczególne rozwiązania

Celem klasyfikacji śródrocznej jest okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i jego zachowania. W rezultacie podsumowania ustalane są śródroczne oceny klasyfikacyjne. Na jakich zasadach szkoły niepubliczne powinny dokonywać klasyfikacji śródrocznej uczniów?

Czytaj więcej

20 zasad organizacji kształcenia specjalnego

Nauczanie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga podjęcia przez daną jednostkę oświaty szeregu działań w celu dostosowania organizacji pracy do wymogów prawnych związanych z edukacją uczniów o szczególnych potrzebach. Wdrożenie specjalnej organizacji nauki i metod pracy ma zapewnić tej grupie uczniów optymalne warunki do nauki, a także pozwolić na objęcie ich odpowiednimi działaniami rewalidacyjnymi, resocjalizacyjnymi lub socjoterapeutycznymi. Według jakich zasad należy zorganizować kształcenie specjalne w jednostkach oświaty zgodnie z obecnymi przepisami prawa?

Czytaj więcej

9 kluczowych zadań dyrektora niepublicznej jednostki oświatowej

Początek roku kalendarzowego to dobry moment na podsumowanie najważniejszych, związanych z zarządzaniem niepubliczną jednostką oświaty, obowiązków, z którymi będzie trzeba zmierzyć się w nadchodzących miesiącach. Chociaż większość z nich ma charakter cykliczny i jest wykonywana co roku, warto przypominać zwłaszcza o tych najistotniejszych, ponieważ w natłoku innych czynności może zdarzyć się, że o czymś zapomnimy. Poniżej publikujemy zestawienie wybranych obowiązków związanych z zarządzaniem niepubliczną jednostką oświaty w I półroczu 2022 r.

Czytaj więcej

6 aspektów organizacji nauczania indywidualnego

Zarówno szkoły, jak i przedszkola niepubliczne muszą w odpowiedni sposób stosować przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Z jakimi obowiązkami powinny się więc zmierzyć te jednostki oświaty?

Czytaj więcej

Postępowanie dyrektorów w trakcie kontroli kuratorów oświaty – aktualny stan prawny i planowane zmiany

W ramach sprawowanego nad szkołami nadzoru pedagogicznego kuratorzy oświaty mogą przeprowadzać w nich czynności kontrolne, aby ocenić stan przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz ich innej działalności statutowej. W rezultacie przeprowadzonej kontroli mogą zostać wydane stosowne zalecenia, których realizacja pozwoli na usunięcie stwierdzonych uchybień. W niniejszym artykule wskazujemy najważniejsze kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów oświaty czynności kontrolnych, w wyniku których wydawane są zalecenia, z uwzględnieniem planowanych w tym zakresie zmian w prawie.

Czytaj więcej

Wzmocnienie roli kuratorów oświaty wobec dyrektorów i organów prowadzących. Co zakłada projekt nowelizacji?

Trwają prace nad projektem dotyczącym zmian w prawie oświatowym, którego celem byłoby m.in. istotne wzmocnienie roli kuratorów oświaty kosztem dyrektorów oraz organów prowadzących. Oprócz tego projekt zakłada wprowadzenie szeregu innych istotnych zmian. Projekt ten jest obecnie na etapie opiniowania, co oznacza, że jego wersja, która trafi ostatecznie do sejmu, może odbiegać w swej treści od przedstawionej poniżej wersji.

Czytaj więcej