Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Korzystanie z telefonów komórkowych w szkołach

Telefon komórkowe, a zwłaszcza smartfony, stały się powszechnym elementem naszego codziennego życia. Używane są zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Korzystanie z telefonów komórkowych, obok oczywistych korzyści, niesie za sobą pewne niegodności oraz niebezpieczeństwa. W jakim zakresie szkoły mogą uregulować zasady korzystania z tych urządzeń przez uczniów?

Czytaj więcej

Klasyfikacja roczna w szkołach niepublicznych

Celem klasyfikacji rocznej jest podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jakie przepisy w tym względzie znajdują zastosowanie w niepublicznych szkołach?

Czytaj więcej

Śródroczna kontrola dokumentacji przebiegu nauczania

Niepubliczne placówki oświatowe muszą zadbać, by prowadzona przez nie dokumentacja przebiegu nauczania spełniała wymogi prawne. Z tego względu konieczne jest jej regularne kontrolowanie, a także ocenianie, czy sposób jej prowadzenia nie wymaga poprawek. Kontrolę dokumentacji dobrze przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku szkolnym, tak aby nie doszło do niepotrzebnego nagromadzenia się nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty

W kwietniu 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Jest to ważne wydarzenie również dla szkół niepublicznych, a zwłaszcza dla ich dyrektorów, którzy odpowiadają za organizację i przebieg egzaminu w swoich szkołach. Przedstawiamy najważniejsze zadania związane z pracą zespołu egzaminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem jego przewodniczącego, 
w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej

Niekorzystne decyzje administracyjne – jak złożyć skargę lub odwołanie?

W trakcie prowadzonej działalności niepubliczna placówka oświatowa może być stroną – niekorzystnej ze swojego punktu widzenia – decyzji administracyjnej. 

Decyzje te, w skrajnych przypadkach, mogą nawet spowodować ich likwidację, dlatego też ważne jest, by osoby odpowiedzialne za zarządzanie nimi znały przynajmniej podstawowe przepisy postępowania administracyjnego, a także zasady wnoszenia odwołań od decyzji wydanych na jego podstawie przez organy administracyjne bądź skarg do sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Kontrola ZUS w placówce niepublicznej

Niepubliczne jednostki oświaty, jako podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, mogą podlegać kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrole te mogą bowiem objąć każdego, na kim spoczywa obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i inne fundusze, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 r. zmienione będą zasady, na podstawie których niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki będą zobowiązane do udzielania uczniom i wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie niepubliczne jednostki oświaty są już zobowiązane do odpowiedniego stosowania wybranych regulacji prawnych dotyczących kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanych do jednostek publicznych. Jednak z początkiem kolejnego roku szkolnego zakres ten ulegnie rozszerzeniu.

Czytaj więcej