Autor: Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej

W poprzednim wydaniu „Forum Placówek Niepublicznych” przybliżyliśmy ogólne zasady i cele, na jakie może być wydatkowana dotacja oświatowa. Te kwestie zawsze budziły wiele wątpliwości, których nie rozstrzygnęły nawet przeprowadzane kolejno zmiany przepisów poprzedniego art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty ani wprowadzenie obecnie obowiązującego art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

Zasady wydatkowania dotacji oświatowych w 2019 roku

Działalność niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek zależy w bardzo dużym zakresie od dotacji wypłacanych tym placówkom z budżetów samorządów terytorialnych. Regulacje odnoszące się do zasad udzielania oraz wydatkowania dotacji zawarte zostały w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty.

Czytaj więcej

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniowym wydaniu „Forum Placówek Niepublicznych” (60) publikowaliśmy artykuł o finansowaniu z dotacji kształcenia specjalnego po zmianach prawnych wchodzących w życie w 2019 r. Temat ten nadal budzi wiele emocji i wątpliwości, kontynuujemy zatem przybliżanie tego zagadnienia.

Czytaj więcej

Ustalanie kwoty dotacji na nowy rok budżetowy

Rok 2019 jest kolejnym, w którym obowiązują przepisy dotyczące metod ustalania kwot i stawek dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych na okres roku budżetowego. Przybliżamy zasady obowiązujące przy ustalaniu i aktualizacji kwot dofinansowania.

Czytaj więcej

Zatrudnianie nauczycieli i innych specjalistów na umowę o pracę

W 2018 r. weszły w życie nie tylko przepisy nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale także bardzo głębokie zmiany w Karcie Nauczyciela, ustawie, która choć zasadniczo nie obejmuje swym zakresem niepublicznej oświaty, to jednak w wielu aspektach ma tam zastosowanie. 

Czytaj więcej

Zmiana organu prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową – procedura i konsekwencje

W poprzednim wydaniu opisane zostały podstawowe różnice pomiędzy szkołami niepublicznymi i samorządowymi. Warto tylko przypomnieć, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła, przedszkole i placówka oświatowa mogą być zakładane i prowadzone jako publiczne lub niepubliczne. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne, natomiast osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły oraz placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji bądź publiczne – po uzyskaniu pozwolenia organu JST.

Czytaj więcej

Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej

Prawidłowe wydatkowanie dotacji oświatowej wciąż stanowi problem dla wielu organów prowadzących. Kolejne zmieniające się przepisy, najpierw art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, następnie aktualnie obowiązujący art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie zawierają spójnego i kompletnego katalogu wydatków, które można sfinansować z otrzymanej dotacji. W związku z tym w bieżącym wydaniu czasopisma przedstawiamy zestawienie takich wydatków, których nie można zrealizować w ramach dotacji oświatowej.

Czytaj więcej

Planowanie finansów w nowym roku szkolnym

Po wakacyjnej przerwie, zasłużonych urlopach i chwili odpoczynku wracamy do codziennej pracy w placówkach oświatowych. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Dla szkół ponadpodstawowych to wyzwanie związane z obecnością podwójnych roczników. A dla wszystkich placówek oświatowych – połączone z koniecznością planowania przychodów i wydatków. A to, pomimo pozornego komfortu wynikającego z faktu otrzymywania (w miarę stałych) dotacji, nie jest operacją łatwą i rutynową.

Czytaj więcej

Szkoły niepubliczne a szkoły samorządowe – podobieństwa i różnice

W powszechnym odczuciu uczniów i rodziców, gdy mowa jest o rodzajach szkół pod względem ich „własności”, używa się często pojęć „szkoła prywatna” i „szkoła państwowa”. Żadne z nich nie jest jednak poprawne. Inni określają je (prawidłowo) jako niepubliczne i publiczne, ale i te pojęcia nie oddają w pełni różnic prawnych i faktycznych pomiędzy tymi szkołami. Jak wobec tego należy je klasyfikować? Tu rozwiązanie przynoszą przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Czytaj więcej