Autor: Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Procedura zakładania nowych placówek oświatowych

Okres przedwakacyjny to właściwie ostatni moment na założenie nowych jednostek oświatowych, by mogły one rozpocząć działalność w nadchodzącym roku szkolnym. Równie istotne są kwestie możliwości uzyskania dotacji, co w ogromnym stopniu determinuje kalendarz i harmonogram tworzenia nowej placówki. Na potrzeby artykułu, o ile nie zaznaczono wyraźnie, pojęcie „placówka” zbiorczo obejmuje szkoły, przedszkola i inne formy przedszkolne oraz ściśle rozumiane placówki oświatowe, jak określają to przepisy ustawy Prawo oświatowe.

Czytaj więcej

Dozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej

W poprzednim wydaniu „Forum Placówek Niepublicznych” przybliżyliśmy ogólne zasady i cele, na jakie może być wydatkowana dotacja oświatowa. Te kwestie zawsze budziły wiele wątpliwości, których nie rozstrzygnęły nawet przeprowadzane kolejno zmiany przepisów poprzedniego art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty ani wprowadzenie obecnie obowiązującego art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

Zasady wydatkowania dotacji oświatowych w 2019 roku

Działalność niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek zależy w bardzo dużym zakresie od dotacji wypłacanych tym placówkom z budżetów samorządów terytorialnych. Regulacje odnoszące się do zasad udzielania oraz wydatkowania dotacji zawarte zostały w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty.

Czytaj więcej

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniowym wydaniu „Forum Placówek Niepublicznych” (60) publikowaliśmy artykuł o finansowaniu z dotacji kształcenia specjalnego po zmianach prawnych wchodzących w życie w 2019 r. Temat ten nadal budzi wiele emocji i wątpliwości, kontynuujemy zatem przybliżanie tego zagadnienia.

Czytaj więcej

Ustalanie kwoty dotacji na nowy rok budżetowy

Rok 2019 jest kolejnym, w którym obowiązują przepisy dotyczące metod ustalania kwot i stawek dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych na okres roku budżetowego. Przybliżamy zasady obowiązujące przy ustalaniu i aktualizacji kwot dofinansowania.

Czytaj więcej

Zatrudnianie nauczycieli i innych specjalistów na umowę o pracę

W 2018 r. weszły w życie nie tylko przepisy nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale także bardzo głębokie zmiany w Karcie Nauczyciela, ustawie, która choć zasadniczo nie obejmuje swym zakresem niepublicznej oświaty, to jednak w wielu aspektach ma tam zastosowanie. 

Czytaj więcej

Zmiana organu prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową – procedura i konsekwencje

W poprzednim wydaniu opisane zostały podstawowe różnice pomiędzy szkołami niepublicznymi i samorządowymi. Warto tylko przypomnieć, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła, przedszkole i placówka oświatowa mogą być zakładane i prowadzone jako publiczne lub niepubliczne. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne, natomiast osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły oraz placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji bądź publiczne – po uzyskaniu pozwolenia organu JST.

Czytaj więcej

Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej

Prawidłowe wydatkowanie dotacji oświatowej wciąż stanowi problem dla wielu organów prowadzących. Kolejne zmieniające się przepisy, najpierw art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, następnie aktualnie obowiązujący art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie zawierają spójnego i kompletnego katalogu wydatków, które można sfinansować z otrzymanej dotacji. W związku z tym w bieżącym wydaniu czasopisma przedstawiamy zestawienie takich wydatków, których nie można zrealizować w ramach dotacji oświatowej.

Czytaj więcej

Planowanie finansów w nowym roku szkolnym

Po wakacyjnej przerwie, zasłużonych urlopach i chwili odpoczynku wracamy do codziennej pracy w placówkach oświatowych. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Dla szkół ponadpodstawowych to wyzwanie związane z obecnością podwójnych roczników. A dla wszystkich placówek oświatowych – połączone z koniecznością planowania przychodów i wydatków. A to, pomimo pozornego komfortu wynikającego z faktu otrzymywania (w miarę stałych) dotacji, nie jest operacją łatwą i rutynową.

Czytaj więcej

Szkoły niepubliczne a szkoły samorządowe – podobieństwa i różnice

W powszechnym odczuciu uczniów i rodziców, gdy mowa jest o rodzajach szkół pod względem ich „własności”, używa się często pojęć „szkoła prywatna” i „szkoła państwowa”. Żadne z nich nie jest jednak poprawne. Inni określają je (prawidłowo) jako niepubliczne i publiczne, ale i te pojęcia nie oddają w pełni różnic prawnych i faktycznych pomiędzy tymi szkołami. Jak wobec tego należy je klasyfikować? Tu rozwiązanie przynoszą przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Czytaj więcej